Copyright 2019 - TPD Koszalin

Piecza zastępcza
Człowiek bez domu jest jak statek bez portu. Piękny, ale samotny. Nie mam tu na myśli domu jako budowli, ale ludzi tworzących ten najważniejszy kawałek świata. Chodzi oczywiście o rodzinę. Dla wielu z nas słowo „rodzina” oznacza w naturalny sposób matkę, ojca, rodzeństwo, kuzynostwo itd. Wydaje się być oczywistym, że każde dziecko ma swój rodzinny „port”, który zapewnia mu od zawsze i na zawsze bezpieczeństwo, miłość,  akceptację i właściwy rozwój. Wydawać by się mogło, że jest to tak oczywiste, że nie ma o czym mówić.  Wystarczy jednak  obserwować obecną rzeczywistość. 

Zwiększa się ilość dzieci samotnych, zaniedbanych, krzywdzonych, potrzebujących pomocy. Powodów braku właściwej opieki  nad dzieckiem jest zbyt wiele by je wszystkie wymienić,  jednak przyznać trzeba, że najważniejszym jest brak czasu. Zapominamy często, że największym darem jaki rodzic może dać swemu dziecku to właśnie czas. W coraz liczniejszych wypadkach czas ten jest wykradany przez nadmiar pracy, wyjazdy, alkohol, hazard, chęć zdobycia nowego partnera , rozłąkę, porzucenia , brak więzi itp.  Coraz więcej takich przypadków odnajdujemy wokół siebie. Ale taki stan rzeczy nie dotyczy wszystkich rodzin. Popatrzmy na siebie – może wychowaliśmy już  dzieci? Może teraz wychowujemy własne dzieci i mamy pomysły na ich rozwój? Może jesteśmy gotowi  by  pod swój dach, swoją opiekę przyjąć dziecko, otoczyć je miłością, uwagą, szacunkiem i troską, której może do tej pory w ogóle nie doznało. Dla tak otwartych osób jest możliwość utworzenia rodzin zastępczych.
Od 2012 roku w Kołobrzegu funkcjonuje Punkt Wspierania Dziecka i Rodziny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Do podstawowych zadań pracowników tego Punktu należy m.in. szkolenie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej, zawodowej; szkolenie osób, którym sąd powierzył tymczasowo pełnienie funkcji rodziny zastępczej, organizowanie grup wsparcia dla rodzin zastępczych, poradnictwo psychologiczne i pedagogiczne. Pracownicy Punktu służą wsparciem i pomocą nie tylko rodzinom zastępczym, ale także osobom, które taką funkcję chciałyby pełnić. W naszym społeczeństwie wciąż bardzo trudno przełamać opory, aby przyjąć pod swoją opiekę obce dzieci, a powodem tego częściowo jest niewiedza i lęk przed czymś co jest nam nieznane. Postaramy się trochę przybliżyć ten temat.

Co to jest rodzina zastępcza?
Jest to przejściowa forma opieki osobistej nad dzieckiem, którego rodzice zostali trwale lub czasowo pozbawieni praw rodzicielskich. Cechą charakterystyczną jest jej tymczasowość, dzieci pozostają w rodzinie zastępczej do czasu poprawy sytuacji w rodzinie biologicznej ( dziecko wraca do domu rodzinnego) lub uregulowania sytuacji prawnej – pozbawienia władzy rodziców biologicznych (dziecko ma szansę na adopcję). Rodzina zastępcza ma obowiązek współpracy z rodzicami biologicznymi dziecka i Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Dziecko pozostaje w rodzinie zastępczej do osiągnięcia pełnoletniości lub do momentu ukończenia nauki w szkole.
Kto może zostać rodziną zastępczą?
Małżonkowie lub osoba samotna  mogą pełnić funkcję rodziny zastępczej. Kandydat musi dawać rękojmię należytego wykonywania zadań rodziny zastępczej. Wymagane jest stałe miejsce zamieszkania na terytorium RP. Kandydat w pełni korzysta z praw cywilnych i obywatelskich. Kandydat nigdy nie był i nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej, nie ograniczono mu władzy rodzicielskiej ani nie została mu ona zawieszona. Kandydat musi posiadać odpowiednie warunki mieszkaniowe oraz stałe źródło utrzymania. Kandydat wywiązuje się z obowiązku łożenia na utrzymanie osoby najbliższej lub innej osoby, gdy ciąży na nim taki obowiązek z mocy prawa lub orzeczenia sądu. Kandydat musi uzyskać pozytywną opinię ośrodka pomocy społecznej.

Jak zostać rodziną zastępczą?
Kandydat/kandydaci powinni zgłosić się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, gdzie uzyskają szczegółowe informacje. U Kandydata/kandydatów przeprowadzony zostaje wywiad środowiskowy  - sprawdzone zostają m.in. warunki mieszkaniowe. Kandydaci poddani są badaniu pedagogicznemu i psychologicznemu. Kandydaci biorą udział w szkoleniu. Po zebraniu wymaganych dokumentów i pozytywnej kwalifikacji kandydatom może być proponowane dziecko. Kandydaci zapoznają się z sytuacją życiową, zdrowotną proponowanego dziecka i podejmują decyzję o przyjęciu dziecka, lub też nie. Po przyjęciu dziecka do rodziny opiekunowie zastępczy mogą korzystać z pomocy specjalistów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie lub Punktu Wspierania Dziecka i Rodziny
Decydując się na to, by swoje życie przeorganizować w sposób umożliwiający sprawowanie opieki nad dzieckiem jako rodzina zastępcza musimy sobie zdawać sprawę, że trafi do nas najczęściej dziecko z ogromnym bagażem doświadczeń i to najczęściej tych przykrych. Dziecko skrzywdzone, nieufne,  z poczuciem krzywdy, że zabrano je od mamy czy taty, których kocha pomimo wszystko. Dziwić może niektórych ta miłość dzieci do rodziców, którzy je krzywdzą. Ale to przecież rodzice od zawsze tworzą im świat w którym funkcjonują, innego świata nie znają, przystosowują się do nawet najgorszych warunków. Dopiero w innym środowisku mają szansę zobaczyć, że może być inaczej, że staną się ważne, kochane i zauważane, że mogą rozwijać swe talenty i uzdolnienia. Dzieci szczęśliwe ze szczęśliwych rodzin nie trafiają do rodzin zastępczych. Coś po drodze się zepsuło, nie zadziałało, spowodowało, że rodzina się rozpadła na kawałki.  Te rozbite, małe kawałki w postaci dzieci można „pozszywać” dużą ilością miłości, czasu, cierpliwości. Jeśli uważasz, że jesteś gotowy dać kawałek siebie dzieciom, które potrzebują rodziny, to postaraj się utworzyć rodzinę podobną do patchworka – pięknego, kolorowego, składającego się z wielu elementów  pozornie do siebie nie pasujących, ale odpowiedni o  łączonych z cierpliwością, uwagą, miłością dającego w efekcie dużo ciepła i satysfakcji.  Decydując się na bycie rodziną zastępczą musimy zawsze pamiętać, że dzieci nie rodzą się z natury złe i okrutne,  czasami mogą się takimi stać, bo czynią je takimi dorośli i ich błędy. Pamiętać powinniśmy także przesłanie z książki  „Mały Książę” A. Saint-Exupéry „ jesteś odpowiedzialny za to, co oswoiłeś”.
Po szczegóły organizacyjne, szkoleniowe, prawne zapraszamy do Punktu Wspierania Dziecka i Rodziny w Kołobrzegu, gdzie służymy radą, pomocą, wsparciem.

Punkt Wspierania Dziecka i Rodziny

ul. Sienkiewicza 10, pokój 211,

78-100 Kołobrzeg

f