Drukuj

Podmiot realizujący projekt:

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

Oddział Okręgowy w Koszalinie

 

ul.M.J.Piłsudskiego 11-15

75-501 Koszalin

 

 KRS 0000304626

NIP 669-106-19-11

REGON 320512703

 

 

Zaproszone podmioty:

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

(w celu spełnienia zasady konkurencyjności, o której mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa Zachodniopomorskiego Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020)

Tytuł „Ogniska rodzinne”

 

Dla zainteresowanych dokumentacja dostępna w biurze Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Koszalinie

Osoba do kontaktu - Bartosz Zabrocki

 

 

 

 

Zapytanie ofertowe - sprzęt

 

 

   TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI

   ODDZIAŁ OKRĘGOWY W KOSZALINIE

Organizacja Pożytku Publicznego

75-501 KOSZALIN, UL. M.J. Piłsudskiego 11-15

                            

    Koszalin, dnia 6 grudzień  2017 r.

 

Instytucja zamawiająca:

 

Podmiot realizujący projekt:

 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Oddział Okręgowy w Koszalinie
ul. M.J. Piłsudskiego 11-15
75-501 Koszalin
KRS
0000304626
NIP 669-106-19-11
REGON 320512703

 

 

Zaproszone podmioty:

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia:

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

(w celu spełnienia zasady konkurencyjności, o której mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020)

w ramach projektu, pt: „Ogniska rodzinne”.

I.          Podstawowe informacje:

 

1.         Realizator projektu, ze względu na obowiązek zachowania zasady konkurencyjności, o której mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, w wersji z dnia 05.04.2017 r. (obowiązującej na dzień wszczęcia przedmiotowego postępowania), niniejszym zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług w ramach projektu, pt.: „Ogniska rodzinne” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, w ramach Osi priorytetowej :RPZP.07.00.00 Włączenie społeczne” , Działania RPZP.07.06.00 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym”, Celu Tematycznego „09 Promowanie włączenia społecznego oraz walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją, Priorytetu inwestycyjnego „9iv Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym”, Cel szczegółowy RPOWZ 2014-2020 „Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym”.

2.         Podstawowym celem projektu jest wzrost potencjału w zakresie przezwyciężania trudności w sprawowaniu opieki nad dziećmi i w funkcjonowaniu gospodarstw domowych 60 rodzin ubogich i/lub zagrożonych wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w 7 PWD TPD na terenie 5 gmin powiatów: koszalińskiego, kołobrzeskiego, świdwińskiego i wałeckiego w terminie od 01.12.2017 r. do 31.01.2020 r.

4.         Zamawiający nie jest zobowiązany do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający jest zobligowany do ponoszenia wydatków zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, w wersji z dnia 05.04.2017 r. (obowiązującej na dzień wszczęcia przedmiotowego postępowania).

 

II.         Opis przedmiotu zamówienia:

 

 

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa:

Termin wykonania zamówienia 30.12.2017 r.

 

1.    Telewizory min 50 ‘’, smart WI-FI, 4K/ultra + wieszak – 7 sztuk

2.    Radiomagnetofony -7 sztuk -Odtwarzane nośniki: Płyta CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD

Port USB, A / V Wyjście: słuchawkowe (3,5 mm),Wejście audio (3,5 mm): Tak,USB: Port USB,A / V Wyjście: słuchawkowe (3,5 mm), Wejście audio (3,5 mm): Tak, Typ ekranu: Ekran LCD z podświetleniem, Liczba wbudowanych głośników: 2, Maksymalna moc wyjściowa (RMS): 12 W, Antena FM, Pasma tunera: UKF.

 

3.    Ekrany multimedialne – 7 sztuk, rodzaj ekranu-ścienny/sufitowy+ stojak , mechanizm rozwijania – elektryczny, wielkość-251-300, format obrazu-16:9,gwarancja min.12 m-cy

4.    Rzutnik – 7 sztuk, typ matrycy-Led, Jasność 2800Ansi Lumen, Współczynnik kontrastu 1500:1, Moc Lampy 200W, gwarancja min 12 m-cy

5.    PS4, do odtwarzania gier i programów, filmów edukacyjnych – 7 sztuk

6.    Zestaw gier i programów dla dzieci w wieku szkolnym – 7 sztuk

 

 

.2. Rodzaj i przedmiot zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień CPV: 48910000-0, 30200000-1, 32324600-6 Telewizory cyfrowe, 38652100-1 Rzutnik, 38653400-1 Ekrany

 

III.        Warunki udziału w postępowaniu oraz zasady ich weryfikacji:

 

1.         W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

1)  kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

2)  sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

3)  zdolności technicznej lub zawodowej.

       oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania ze względu na powiązanie z Beneficjentem lub jego Partnerem osobowo lub kapitałowo, przy czym przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się̨ wzajemne powiązania między Beneficjentem lub jego Partnerem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub jego Partnera lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta lub jego Partnera czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a)  uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

b)  posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;

c)  pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

d)  pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

2. Zamawiający nie formułuje szczególnych warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 1) – 3) punktu 1. powyżej.

 

3. W każdym przypadku Wykonawca musi dysponować odpowiednią wiedzą i praktycznym doświadczeniem, zapewniającym wysoki poziom wykonania usługi, a jeżeli w tym celu wymagane są uprawnienia, w tym uprawnienia dotyczące personelu lub wymagania dotyczące sprzętu, to Wykonawca obowiązany jest do wykonania zamówienia przy użyciu osób odpowiednio uprawnionych lub sprzętu odpowiednio dopuszczonego do użytkowania. Weryfikacja spełnienia wszelkich warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w pkt 1 powyżej ,nastąpi poprzez złożenie wraz z Formularzem oferty (załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego) oświadczenia o spełnianiu warunków udział w postępowaniu, którego wzór zawarty jest w Formularzu oferty (załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego).

 

4. Zamawiający uzna, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, jeżeli złoży w tym zakresie oświadczenie o treści wskazanej wzorcowo w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego: oświadczeniu o braku podstaw do wykluczenia, w tym o braku powiązań kapitałowych lub osobowych.

 

5. W celu zweryfikowania czy ofertę podpisała osoba upoważniona do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy Instytucja zamawiająca skorzysta z bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). Możliwe jest także przedłożenia przez Wykonawcę poświadczonego za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę aktualnego odpisu z właściwego rejestru (w tym np.: Krajowego Rejestru Sądowego) lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej – w zależności od formy organizacyjno-prawnej prowadzonej działalności, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (a w przypadku wykonawców posiadających miejsce zamieszkania lub siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej – innego dokumentu pochodzącego z rejestrów lub ewidencji występujących na terenie miejsca ich zamieszkania lub prowadzenia działalności) a nadto pełnomocnictwa do wykonania ww. jeżeli ofertę składa pełnomocnik.

 

IV.       Kryteria oceny ofert wraz z informacją o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty, a także opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium:

 

1.            Przy wyborze oferty Instytucja Zamawiająca będzie kierowała się kryterium ceny (waga – 100%).

 

2.            Ocena złożonych ofert zostanie dokonana według następujących zasad:

Cena:

CENA – 100%

Sposób przyznania punktów w kryterium „cena”:

Kryterium cena będzie rozpatrywane na podstawie ryczałtowej ceny oferty brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę na Formularzu oferty. Ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:

C = C min/Co x 100 pkt

gdzie:

C min – cena brutto oferty najniższej,

Co - cena oferty ocenianej.

3.         Ocena ofert odbędzie się w skali punktowej 0 – 100 pkt.

4.         Za ofertę najkorzystniejszą będzie uważana ta oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

 

V.        Forma, miejsce i termin składania ofert:

 

1.         Oferty należy składać w terminie do 15 grudnia  2017 r. do godziny 11.00:

-          pod adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

-          faksem pod numer: 94 342-36-16

-          lub osobiście do siedziby Instytucji zamawiającej: ul. Piłsudskiego 11-15, 75-501 Koszalin.

2.         Ofertę podpisuje osoba upoważniona do reprezentacji w obrocie Wykonawcy lub jego pełnomocnik. W tym zakresie Zamawiający dokona weryfikacji zasad reprezentacji Wykonawcy w oparciu o pkt 4. Zawarty w rozdziale III.

 

 

 

 

VI.       Czynności badania i oceny ofert: 

 

1.            Oceny ofert dokonuje komisja przetargowa powołana przez Instytucję Zamawiającą.

2.            Komisja przetargowa w pierwszej kolejności bada spełnianie przez ofertę wszelkich wymagań formalnych, a następnie ocenia spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, przyznaje punkty za spełnienie kryteriów oceny ofert i dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty.

3.            W przypadku wykluczenia wykonawcy Instytucja zamawiająca odrzuci jego ofertę. Następnie Instytucja zamawiająca dokona oceny, czy oferty wykonawców nie wykluczonych z postępowania nie podlegają odrzuceniu.

4.            Oceniane będą tylko oferty nie podlegające odrzuceniu.

5.            W toku badania i oceny ofert Instytucja zamawiająca może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, ale nie będzie żądała uzupełnienia dokumentów, w razie stwierdzenia ich braku, przy czym niedopuszczalne jest prowadzenie między Instytucją zamawiającą a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

6.            Odrzuceniu podlegać będą oferty niespełniające wymagań formalnych zapytania ofertowego.

7.            Oferty nieodrzucone zostaną poddane procedurze badania i oceny zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym.

8.            Instytucja zamawiająca wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym, o czym niezwłocznie zawiadomi biorących udział w postępowaniu wykonawców, a także poprzez publikację zawiadomienia o wyniku postępowania na stronie internetowej Beneficjenta oraz pod adresem: www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl.

9.            Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

10.          Nie jest możliwe dokonywanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że:

 a. zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw , usług lub robót budowlanych od dotychczasowego wykonawcy , nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:

i. zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych , w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu , usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,

ii. zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,

iii. wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia okreś lonej pierwotnie w umowie,

b. zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:

i. konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami , których zamawiający , działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,

ii. wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,

c. wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia , ma zastąpić nowy wykonawca:

i. na podstawie ewentualnie przewidujących taka możliwość postanowień umownych;

ii. w wyniku połączenia , podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,

iii. w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców,

d. zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy a łączną wartość zmian jest mniejsza niż 209 000 euro w przypadku zamówień na dostawy i usługi , i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy.

 

VII. Kwestie formalne:

 

1.            Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponoszą Wykonawcy.

2.            Instytucja zamawiająca nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

3.            W całkowitym koszcie należy uwzględnić wszystkie czynniki niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia.

4.            Do czynności podejmowanych w trakcie przedmiotowego postępowania przez Instytucję zamawiającą i Wykonawców stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz postanowienia Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu  Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, w Werski z dnia  05.04.2017 r. (obowiązującej na dzień  wszczęcia przedmiotowego postępowania).

5.            Instytucja zamawiająca uprzedza Wykonawców oraz wszelkie osoby biorące udział w przedmiotowym postępowaniu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń lub dokumentów w toku przedmiotowego postępowania, zarówno w ofercie, jak i w wyjaśnieniach oraz innych czynnościach.

6.            Instytucja zamawiająca nie dopuszcza podania ceny ofertowej i jej elementów w walutach obcych. Cena winna być podana w polskich jednostkach pieniężnych (złotych polskich i groszach). Wszelkie rozliczenia z wybranym Wykonawcą w trakcie realizacji umowy dokonywane będą w polskich jednostkach pieniężnych.

7.            Instytucja zamawiająca nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych lub wariantowych.

8.            Ogłoszenie (zapytanie) nie dotyczy wyłącznie podmiotów ekonomii społecznej.

9.            Instytucja zamawiająca zastrzega, że zawarcie umowy z Wykonawcą będzie uzależnione od akceptacji kosztów. Instytucja zamawiająca informuje, że nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

10.         Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest: Bartosz Zabrocki tel. +48 94 342 56 27. Instytucja zamawiająca zastrzega, że wszelkie informacje przekazane przez ww. osobę nie mogą stanowić zmiany żadnego z wymagań niniejszego zapytania ofertowego, ani nie mogą stanowić podstawy jakichkolwiek twierdzeń czy zarzutów w zakresie prowadzonego postępowania.

11.         Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Instytucja Zamawiająca wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych, bez obowiązku przeprowadzenia ich ponownej oceny.

12.         Złożenie przez Wykonawcę zapytania ofertowego, jak też otrzymanie w wyniku zapytania oferty cenowej nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia przez Instytucję Zamawiającą i nie łączy się z koniecznością zawarcia przez nią umowy.

13.         Instytucja Zamawiająca zastrzega prawo wglądu do dokumentów Wykonawcy związanych z realizowanym projektem, w tym dokumentów finansowych, przez siebie oraz instytucje uprawnione do kontroli dokumentacji niniejszego projektu, do końca ustawowo wyznaczonego okresu archiwizacji tego typu dokumentów, tj. do 31 grudnia 2023 r.

14.         Wykonawca jest zobowiązany wykonywać czynności zlecane niniejszym zapytaniem ofertowym zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.).

 

VIII.     Unieważnienie postępowania:

1.         Instytucja Zamawiająca może unieważnić postępowanie, w przypadku gdy:

1)    cena najkorzystniejszej oferty będzie wyższa od kwoty, którą może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

2)    w przypadku braku akceptacji cen zaproponowanych w ofercie Wykonawcy;

2.         Instytucja Zamawiająca może unieważnić postępowanie, w przypadku wystąpienia przyczyn uniemożliwiających dalszą realizację projektu.

 

IX.       Wykaz załączników:

 

1.            Formularz oferty, zawierający Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, w tym o braku powiązań kapitałowych lub osobowych.

2.             Wzór umowy.

 

 

Zatwierdzam:

 

 

........................................................

 


 

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

 

 

…………………………………

Pięczęć firmowa Wykonawcy

 

 

 

Formularz oferty

 

Nazwa Wykonawcy ………………………………………………………………………………………..

 

Siedziba……………………………………………………………………………………………………..

 

Kod, miejscowość, ulica, województwo, powiat……………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………………………

 

Tel……………………………………fax………………………………Regon……………………………..

 

Nip…………………………………..Internet……………………………e-mail…………………………….

 

 

 

Formularz oferty

1.    W nawiązaniu do treści zapytania ofertowego prowadzonego w celu zachowania zasady konkurencyjności, o której mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, w wersji z dnia 05.04.2017 r. (obowiązującej na dzień wszczęcia przedmiotowego postępowania), w ramach projektu, pt.: „Ogniska rodzinne”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, w ramach Osi priorytetowej :RPZP.07.00.00 Włączenie społeczne” , Działania RPZP.07.06.00 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym”, Celu Tematycznego „09 Promowanie włączenia społecznego oraz walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją, Priorytetu inwestycyjnego „9iv Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym”, Cel szczegółowy RPOWZ 2014-2020 „Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym”.

ja/my niżej podpisany/i

 

……………………………………………………………………………………………………………

(imię i nazwisko, pełniona funkcja)

działając w imieniu i na rzecz

 

............................................................................................................................................

(nazwa (firma) Wykonawcy)

składam/y ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym, za ryczałtową cenę brutto za wykonanie całego zadania w wysokości:

………………………………………. złotych polskich brutto,

 

2.         Pełnomocnikiem do reprezentowania w postępowaniu / i zawarcia umowy jest:

 

……………………………………………………………………………………………...……………

(imię i nazwisko, pełniona funkcja)

3.         Niniejszym oświadczam, że reprezentowany przeze mnie Wykonawca spełnia warunki, dotyczące:

1)  kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

2)  sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

3)  zdolności technicznej lub zawodowej.

 

4. Niniejszym oświadczam, że reprezentowany przeze mnie Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania ze względu na powiązanie z Beneficjentem lub jego Partnerem osobowo lub kapitałowo, przy czym przez powiazania kapitałowe lub osobowe rozumie się̨ wzajemne powiazania między Beneficjentem lub jego Partnerem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań́ w imieniu Beneficjenta lub jego Partnera lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta lub jego Partnera czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą , polegające w szczególności na:

 a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

 b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,

 c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

 d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

- przy wiedzy, że osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy są:

1.            Bartosz  Zabrocki

2.            Andrzej Tyl

3.            Wanda Kielar

4.            Winicjusz Ostaszewski

5.            Zofia Wawrzyniuk

 

5.         Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Zapytania ofertowego i nie wnosimy do niego zastrzeżeń jak również przyjmujemy warunki w nim zawarte, oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty, które uznajemy za pełne, kompletne i wystarczające do prawidłowego i zgodnego z niniejszą ofertą wykonania przedmiotu zamówienia wycenionego według kalkulacji własnej w oparciu o wszelkie informacje przekazane przez Instytucję zamawiającą.

 

6. Zobowiązujemy się do wykonania całego przedmiotu zamówienia w terminie wymaganym przez Instytucję Zamawiającą.

 

7. Akceptujemy warunek, iż zapłata za wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

 

8.  Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres nie krótszy niż 30 dni od dnia jej złożenia.

 

9.  Oświadczamy, iż w przypadku wybrania naszej oferty, jako najkorzystniejszej w przedmiotowym postępowaniu, w terminie 5 dni od zawarcia umowy przedłożymy Instytucji Zamawiającej wymagane ewentualnie w Zapytaniu ofertowym dokumenty.

 

10. W przypadku przyznania nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Instytucję Zamawiającą.

 

11. Oferta została złożona na …liczba… stronach, kolejno ponumerowanych od nr …numer… do nr …numer… .

 

12. Informacje zawarte na stronach od nr ….numer …. do …. numer …. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być udostępniane.

 

13. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:       Oświadczamy, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia, o których mowa w

 

14.       Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:

            1) aktualny odpis z właściwego rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

            2) pełnomocnictwo

            3) ……………………

            4) …………………… [1]

15.       Oświadczamy, iż zamówienie będziemy realizować:

-        samodzielnie, tj. bez udziału podwykonawców;

-        przy udziale podwykonawców w następującym zakresie:

1)    ………………………………………………………………………………………………....

2)    …………………………………………………………………………………………

PODPIS(Y):

Nazwa Wykonawcy:

Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy:

Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy:

Miejscowość i data

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W tym:

 

Zestawienie cen jednostkowych sprzętu objętego ofertą:

 

 

 

 

Nazwa sprzętu wg. Zamawiającego

Opis oferowanego materiału/ urządzenia (opis oferowanego materiału/urządzenia powinien odnosić się do wskazania nazwy, typu,modelu, producenta oferowanego materiału/urządzenia; powinien również pozwalana ocenę spełnienia  przez podmiot oferty wymogówZamawiającego;Zamawiajacy może zwrócić się do Wykonawcy o wyjaśnienie przedstawionego opisu)

 

 

 

Ilość

 

 

 

Cena jednostkowa brutto

 

 

 

Ogółem

Telewizory + wieszak

 

 

 

 

 

Radiomagnetofony

 

 

 

 

 

Ekrany multimedialne

 

 

 

 

 

Rzutnik

 

 

 

 

 

PS4 do odtwarzania gier i programów

 

 

 

 

Zestaw gier i programów dla dzieci w wieku szkolnym

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

 

Umowa

Pomiędzy:

 

Towarzystwem Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Koszalinie, z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 11-15. 75-501 Koszalin, KRS 0000304626, NIP 669-106-19-11, REGON 320512703, reprezentowanym przez:

Henryka Zabrockiego – Prezesa Zarządu

Zofię Wawrzyniuk – Skarbnika Zarządu

 

zwanym w dalszej części ZAMAWIAJĄCYM

 

a

 

……………………………………….., z siedzibą w …………………., NIP: ……………………….., reprezentowaną przez ……………………………… - właściciela Zwanym dalej WYKONAWCĄ

 

Na zakup i dostawę sprzętów wymienionych w par. 2 umowy , w ramach realizowanego projektu.

Strony zgodnie ustalają co następuje:

 

§1

 

Zadanie realizowane jest w ramach realizacji projektu pn. pt.:„Ogniska rodzinne” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, w ramach Osi priorytetowej :RPZP.07.00.00 Włączenie społeczne” , Działania RPZP.07.06.00 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym”, Celu Tematycznego „09 Promowanie włączenia społecznego oraz walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją, Priorytetu inwestycyjnego „9iv Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym”, Cel szczegółowy RPOWZ 2014-2020 „Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym”.

 

 

§2

 

Zamawiający zleca zakup i dostawę sprzętów min:

·         Telewizory

·         Radiomagnetofon

·         Ekran multimedialny

·         Rzutnik

·         PS4, do odtwarzania gier i programów , filmów edukacyjnych

·         Zestaw gier i programów dla dzieci w wieku szkolnym

 

 zgodnie z opisem zawartym w Zapytaniu ofertowym z dnia 06 grudnia 2017 r., którego treść stanowi integralną część niniejszej umowy.

 

§3

 

1. Wykonawca oświadcza, iż posiada wszelkie wymagane prawem zezwolenia na prowadzoną przez siebie działalność do realizacji przedmiotu umowy.

 

 

§4

 

1. Zgodnie z ofertą Wykonawcy umowa realizowana będzie za następującymi cenami jednostkowymi:

·         Telewizory

·         Radiomagnetofon

·         Ekran multimedialny

·         Rzutnik

·         PS4, do odtwarzania gier i programów , filmów edukacyjnych

·         Zestaw gier i programów dla dzieci w wieku szkolnym

 

2. Łączna Wartość umowy wynosi …………… (złotych polskich brutto).

 

 

 

 

§5

 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca wystawi fakturę/rachunek na Zamawiającego.

 

 

§6

 

1. Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony od dnia … r. do … r.

 2. Umowa może być rozwiązana przed upływem umówionego terminu przez każdą ze stron z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego lub na mocy porozumienia stron.

 

 

§7

 

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają zgody obu stron i zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuję się przepisy kodeksu cywilnego.

3. Spory mogące powstać z wykonania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd Powszechny właściwy miejscowo dla Zamawiającego.

4. Do bezpośredniej współpracy w ramach wykonania niniejszej umowy są upoważnione osoby:

-ze strony Wykonawcy - ………………………

- ze strony Zamawiającego – ………………………

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

 

Zamawiający:                                                                        Wykonawca:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEKRETARIAT:                                                                   e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.                                                      KONTO BANKOWE:

tel.  /+48 94/ 342 56 27                                                                        www.tpd.24.pl                                                              BANK PEKAO S.A. II/O Koszalin

tel. /+48 94/ 342 36 16                                                                         NIP 669-106-19-11                                                        25 1240 3653 1111 0000 4188 3370

fax /+48 94/ 342 56 27                                                            Nr  KRS 0000304626

                                                                                                                              

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapytanie ofertowe - krzesła, stoły

 

 

 

 

   TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI

   ODDZIAŁ OKRĘGOWY W KOSZALINIE

Organizacja Pożytku Publicznego

75-501 KOSZALIN, UL. M.J. Piłsudskiego 11-15

                            

    Koszalin, dnia 6 grudzień  2017 r.

 

Instytucja zamawiająca:

 

Podmiot realizujący projekt:

 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Oddział Okręgowy w Koszalinie

ul. M.J. Piłsudskiego 11-15
75-501 Koszalin
KRS 0000304626
NIP 669-106-19-11
REGON 320512703

 

 

Zaproszone podmioty:

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia:

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

(w celu spełnienia zasady konkurencyjności, o której mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020)

w ramach projektu, pt: „Ogniska rodzinne”.

I.          Podstawowe informacje:

 

1.         Realizator projektu, ze względu na obowiązek zachowania zasady konkurencyjności, o której mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, w wersji z dnia 05.04.2017 r. (obowiązującej na dzień wszczęcia przedmiotowego postępowania), niniejszym zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług w ramach projektu, pt.: „Ogniska rodzinne” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, w ramach Osi priorytetowej :RPZP.07.00.00 Włączenie społeczne” , Działania RPZP.07.06.00 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym”, Celu Tematycznego „09 Promowanie włączenia społecznego oraz walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją, Priorytetu inwestycyjnego „9iv Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym”, Cel szczegółowy RPOWZ 2014-2020 „Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym”.

2.         Podstawowym celem projektu jest wzrost potencjału w zakresie przezwyciężania trudności w sprawowaniu opieki nad dziećmi i w funkcjonowaniu gospodarstw domowych 60 rodzin ubogich i/lub zagrożonych wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w 7 PWD TPD na terenie 5 gmin powiatów: koszalińskiego, kołobrzeskiego, świdwińskiego i wałeckiego w terminie od 01.12.2017 r. do 31.01.2020 r.

3..        Zamawiający nie jest zobowiązany do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający jest zobligowany do ponoszenia wydatków zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, w wersji z dnia 05.04.2017 r. (obowiązującej na dzień wszczęcia przedmiotowego postępowania).

 

II.         Opis przedmiotu zamówienia:

 

 

1.Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa :

Termin wykonania zamówienia 30.12.2017 r.

 

 Stoły – wymiary 136 x 68 prostokątne, stelaż metalowy spawany nieskręcany, płyta laminowana obustronnie, obrzeże PCV min 2 mm – 28 sztuk

 

Krzesła –ergonomiczne, siedzisko wykonane z tworzywa, stelaż wykonany z ramy metalowej bez łokietników – 105 sztuk

 

 

 2. Rodzaj i przedmiot zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień CPV: 39000000-2

 

III.        Warunki udziału w postępowaniu oraz zasady ich weryfikacji:

 

1.         W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

1)  kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

2)  sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

3)  zdolności technicznej lub zawodowej.

       oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania ze względu na powiązanie z Beneficjentem lub jego Partnerem osobowo lub kapitałowo, przy czym przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się̨ wzajemne powiązania między Beneficjentem lub jego Partnerem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub jego Partnera lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta lub jego Partnera czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a)  uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

b)  posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;

c)  pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

d)  pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

2. Zamawiający nie formułuje szczególnych warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 1) – 3) punktu 1. powyżej.

 

3. W każdym przypadku Wykonawca musi dysponować odpowiednią wiedzą i praktycznym doświadczeniem, zapewniającym wysoki poziom wykonania usługi, a jeżeli w tym celu wymagane są uprawnienia, w tym uprawnienia dotyczące personelu lub wymagania dotyczące sprzętu, to Wykonawca obowiązany jest do wykonania zamówienia przy użyciu osób odpowiednio uprawnionych lub sprzętu odpowiednio dopuszczonego do użytkowania. Weryfikacja spełnienia wszelkich warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w pkt 1 powyżej ,nastąpi poprzez złożenie wraz z Formularzem oferty (załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego) oświadczenia o spełnianiu warunków udział w postępowaniu, którego wzór zawarty jest w Formularzu oferty (załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego).

 

4. Zamawiający uzna, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, jeżeli złoży w tym zakresie oświadczenie o treści wskazanej wzorcowo w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego: oświadczeniu o braku podstaw do wykluczenia, w tym o braku powiązań kapitałowych lub osobowych.

 

5. W celu zweryfikowania czy ofertę podpisała osoba upoważniona do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy Instytucja zamawiająca skorzysta z bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). Możliwe jest także przedłożenia przez Wykonawcę poświadczonego za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę aktualnego odpisu z właściwego rejestru (w tym np.: Krajowego Rejestru Sądowego) lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej – w zależności od formy organizacyjno-prawnej prowadzonej działalności, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (a w przypadku wykonawców posiadających miejsce zamieszkania lub siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej – innego dokumentu pochodzącego z rejestrów lub ewidencji występujących na terenie miejsca ich zamieszkania lub prowadzenia działalności) a nadto pełnomocnictwa do wykonania ww. jeżeli ofertę składa pełnomocnik.

 

IV.       Kryteria oceny ofert wraz z informacją o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty, a także opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium:

 

1.            Przy wyborze oferty Instytucja Zamawiająca będzie kierowała się kryterium ceny (waga – 100%).

 

2.            Ocena złożonych ofert zostanie dokonana według następujących zasad:

Cena:

CENA – 100%

Sposób przyznania punktów w kryterium „cena”:

Kryterium cena będzie rozpatrywane na podstawie ryczałtowej ceny oferty brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę na Formularzu oferty. Ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:

C = C min/Co x 100 pkt

gdzie:

C min – cena brutto oferty najniższej,

Co - cena oferty ocenianej.

3.         Ocena ofert odbędzie się w skali punktowej 0 – 100 pkt.

4.         Za ofertę najkorzystniejszą będzie uważana ta oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

 

V.        Forma, miejsce i termin składania ofert:

 

1.         Oferty należy składać w terminie do 15 grudnia  2017 r. do godziny 11.00:

-          pod adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

-          faksem pod numer: 94 342-36-16

-          lub osobiście do siedziby Instytucji zamawiającej: ul. Piłsudskiego 11-15, 75-501 Koszalin.

2.         Ofertę podpisuje osoba upoważniona do reprezentacji w obrocie Wykonawcy lub jego pełnomocnik. W tym zakresie Zamawiający dokona weryfikacji zasad reprezentacji Wykonawcy w oparciu o pkt 4. Zawarty w rozdziale III.

 

 

 

 

VI.       Czynności badania i oceny ofert: 

 

1.            Oceny ofert dokonuje komisja przetargowa powołana przez Instytucję Zamawiającą.

2.            Komisja przetargowa w pierwszej kolejności bada spełnianie przez ofertę wszelkich wymagań formalnych, a następnie ocenia spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, przyznaje punkty za spełnienie kryteriów oceny ofert i dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty.

3.            W przypadku wykluczenia wykonawcy Instytucja zamawiająca odrzuci jego ofertę. Następnie Instytucja zamawiająca dokona oceny, czy oferty wykonawców nie wykluczonych z postępowania nie podlegają odrzuceniu.

4.            Oceniane będą tylko oferty nie podlegające odrzuceniu.

5.            W toku badania i oceny ofert Instytucja zamawiająca może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, ale nie będzie żądała uzupełnienia dokumentów, w razie stwierdzenia ich braku, przy czym niedopuszczalne jest prowadzenie między Instytucją zamawiającą a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

6.            Odrzuceniu podlegać będą oferty niespełniające wymagań formalnych zapytania ofertowego.

7.            Oferty nieodrzucone zostaną poddane procedurze badania i oceny zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym.

8.            Instytucja zamawiająca wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym, o czym niezwłocznie zawiadomi biorących udział w postępowaniu wykonawców, a także poprzez publikację zawiadomienia o wyniku postępowania na stronie internetowej Beneficjenta oraz pod adresem: www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl.

9.            Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

10.          Nie jest możliwe dokonywanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że:

 a. zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw , usług lub robót budowlanych od dotychczasowego wykonawcy , nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:

i. zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych , w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu , usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,

ii. zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,

iii. wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia okreś lonej pierwotnie w umowie,

b. zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:

i. konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami , których zamawiający , działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,

ii. wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,

c. wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia , ma zastąpić nowy wykonawca:

i. na podstawie ewentualnie przewidujących taka możliwość postanowień umownych;

ii. w wyniku połączenia , podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,

iii. w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców,

d. zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy a łączną wartość zmian jest mniejsza niż

209 000 euro w przypadku zamówień na dostawy i usługi , i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy.

 

VII. Kwestie formalne:

 

1.            Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponoszą Wykonawcy.

2.            Instytucja zamawiająca nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

3.            W całkowitym koszcie należy uwzględnić wszystkie czynniki niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia.

4.            Do czynności podejmowanych w trakcie przedmiotowego postępowania przez Instytucję zamawiającą i Wykonawców stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz postanowienia Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu  Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, w Werski z dnia  05.04.2017 r. (obowiązującej na dzień  wszczęcia przedmiotowego postępowania).

5.            Instytucja zamawiająca uprzedza Wykonawców oraz wszelkie osoby biorące udział w przedmiotowym postępowaniu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń lub dokumentów w toku przedmiotowego postępowania, zarówno w ofercie, jak i w wyjaśnieniach oraz innych czynnościach.

6.            Instytucja zamawiająca nie dopuszcza podania ceny ofertowej i jej elementów w walutach obcych. Cena winna być podana w polskich jednostkach pieniężnych (złotych polskich i groszach). Wszelkie rozliczenia z wybranym Wykonawcą w trakcie realizacji umowy dokonywane będą w polskich jednostkach pieniężnych.

7.            Instytucja zamawiająca nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych lub wariantowych.

8.            Ogłoszenie (zapytanie) nie dotyczy wyłącznie podmiotów ekonomii społecznej.

9.            Instytucja zamawiająca zastrzega, że zawarcie umowy z Wykonawcą będzie uzależnione od akceptacji kosztów. Instytucja zamawiająca informuje, że nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

10.         Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest: Bartosz Zabrocki tel. +48 94 342 56 27. Instytucja zamawiająca zastrzega, że wszelkie informacje przekazane przez ww. osobę nie mogą stanowić zmiany żadnego z wymagań niniejszego zapytania ofertowego, ani nie mogą stanowić podstawy jakichkolwiek twierdzeń czy zarzutów w zakresie prowadzonego postępowania.

11.         Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Instytucja Zamawiająca wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych, bez obowiązku przeprowadzenia ich ponownej oceny.

12.         Złożenie przez Wykonawcę zapytania ofertowego, jak też otrzymanie w wyniku zapytania oferty cenowej nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia przez Instytucję Zamawiającą i nie łączy się z koniecznością zawarcia przez nią umowy.

13.         Instytucja Zamawiająca zastrzega prawo wglądu do dokumentów Wykonawcy związanych z realizowanym projektem, w tym dokumentów finansowych, przez siebie oraz instytucje uprawnione do kontroli dokumentacji niniejszego projektu, do końca ustawowo wyznaczonego okresu archiwizacji tego typu dokumentów, tj. do 31 grudnia 2023 r.

14.         Wykonawca jest zobowiązany wykonywać czynności zlecane niniejszym zapytaniem ofertowym zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.).

 

VIII.     Unieważnienie postępowania:

1.         Instytucja Zamawiająca może unieważnić postępowanie, w przypadku gdy:

1)    cena najkorzystniejszej oferty będzie wyższa od kwoty, którą może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

2)    w przypadku braku akceptacji cen zaproponowanych w ofercie Wykonawcy;

2.         Instytucja Zamawiająca może unieważnić postępowanie, w przypadku wystąpienia przyczyn uniemożliwiających dalszą realizację projektu.

 

IX.       Wykaz załączników:

 

1.            Formularz oferty, zawierający Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, w tym o braku powiązań kapitałowych lub osobowych.

2.            Wzór umowy.

 

Zatwierdzam:

 


 

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

 

 

…………………………………

Pięczęć firmowa Wykonawcy

 

 

 

Formularz oferty

 

Nazwa Wykonawcy ………………………………………………………………………………………..

 

Siedziba……………………………………………………………………………………………………..

 

Kod, miejscowość, ulica, województwo, powiat……………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………………………

 

Tel……………………………………fax………………………………Regon……………………………..

 

Nip…………………………………..Internet……………………………e-mail…………………………….

 

1.    W nawiązaniu do treści zapytania ofertowego prowadzonego w celu zachowania zasady konkurencyjności, o której mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, w wersji z dnia 05.04.2017 r. (obowiązującej na dzień wszczęcia przedmiotowego postępowania), w ramach projektu, pt.: „Ogniska rodzinne”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, w ramach Osi priorytetowej :RPZP.07.00.00 Włączenie społeczne” , Działania RPZP.07.06.00 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym”, Celu Tematycznego „09 Promowanie włączenia społecznego oraz walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją, Priorytetu inwestycyjnego „9iv Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym”, Cel szczegółowy RPOWZ 2014-2020 „Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym”.

ja/my niżej podpisany/i

 

……………………………………………………………………………………………………………

(imię i nazwisko, pełniona funkcja)

działając w imieniu i na rzecz

 

............................................................................................................................................

(nazwa (firma) Wykonawcy)

składam/y ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym, za ryczałtową cenę brutto za wykonanie całego zadania w wysokości:

………………………………………. złotych polskich brutto,

 

2.         Pełnomocnikiem do reprezentowania w postępowaniu / i zawarcia umowy jest:

 

……………………………………………………………………………………………...……………

(imię i nazwisko, pełniona funkcja)

3.         Niniejszym oświadczam, że reprezentowany przeze mnie Wykonawca spełnia warunki, dotyczące:

1)  kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

2)  sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

3)  zdolności technicznej lub zawodowej.

 

4. Niniejszym oświadczam, że reprezentowany przeze mnie Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania ze względu na powiązanie z Beneficjentem lub jego Partnerem osobowo lub kapitałowo, przy czym przez powiazania kapitałowe lub osobowe rozumie się̨ wzajemne powiazania między Beneficjentem lub jego Partnerem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań́ w imieniu Beneficjenta lub jego Partnera lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta lub jego Partnera czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą , polegające w szczególności na:

 a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

 b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,

 c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

 d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

- przy wiedzy, że osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy są:

1.            Bartosz  Zabrocki

2.            Andrzej Tyl

3.            Wanda Kielar

4.            Winicjusz Ostaszewski

5.            Zofia Wawrzyniuk

 

5.         Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Zapytania ofertowego i nie wnosimy do niego zastrzeżeń jak również przyjmujemy warunki w nim zawarte, oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty, które uznajemy za pełne, kompletne i wystarczające do prawidłowego i zgodnego z niniejszą ofertą wykonania przedmiotu zamówienia wycenionego według kalkulacji własnej w oparciu o wszelkie informacje przekazane przez Instytucję zamawiającą.

 

6.  Zobowiązujemy się do wykonania całego przedmiotu zamówienia w terminie wymaganym przez Instytucję Zamawiającą.

 

7.  Akceptujemy warunek, iż zapłata za wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

 

8.  Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres nie krótszy niż 30 dni od dnia jej złożenia.

 

9. Oświadczamy, iż w przypadku wybrania naszej oferty, jako najkorzystniejszej w przedmiotowym postępowaniu, w terminie 5 dni od zawarcia umowy przedłożymy Instytucji Zamawiającej wymagane ewentualnie w Zapytaniu ofertowym dokumenty.

 

10. W przypadku przyznania nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Instytucję Zamawiającą.

 

11. Oferta została złożona na …liczba… stronach, kolejno ponumerowanych od nr …numer… do nr …numer… .

 

12. Informacje zawarte na stronach od nr ….numer …. do …. numer …. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być udostępniane.

 

13. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:       Oświadczamy, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia, o których mowa w:

 

 

14.       Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:

            1) aktualny odpis z właściwego rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

            2) pełnomocnictwo

            3) ……………………

            4) ……………………

15.       Oświadczamy, iż zamówienie będziemy realizować:

-        samodzielnie, tj. bez udziału podwykonawców;

-        przy udziale podwykonawców w następującym zakresie:

1)    ………………………………………………………………………………………………....

2)    …………………………………………………………………………………………

PODPIS(Y):

Nazwa Wykonawcy:

Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy:

Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy:

Miejscowość i data

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W tym:

 

Zestawienie cen jednostkowych sprzętu objętego ofertą:

 

 

 

 

Nazwa sprzętu wg.Zamawiającego

Opis oferowanego materiału/ urządzenia (opis oferowanego materiału/urządzenia powinien odnosić się do wskazania nazwy, typu,modelu, producenta oferowanego materiału/urządzenia; powinien również pozwalana ocenę spełnienia  przez podmiot oferty wymogówZamawiającego;Zamawiajacy może zwrócić się do Wykonawcy o wyjaśnienie przedstawionego opisu)

 

 

 

Ilość

 

 

 

Cena jednostkowa brutto

 

 

 

Ogółem

Stoły  prostokątne-28 sztuk

 

 

 

 

 

Krzesła ergonomiczne – 105 sztuk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

 

Umowa

Pomiędzy:

 

Towarzystwem Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Koszalinie, z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 11-15. 75-501 Koszalin, KRS 0000304626, NIP 669-106-19-11, REGON 320512703, reprezentowanym przez:

Henryka Zabrockiego – Prezesa Zarządu

Zofię Wawrzyniuk – Skarbnika Zarządu

 

zwanym w dalszej części ZAMAWIAJĄCYM

 

a

 

……………………………………….., z siedzibą w …………………., NIP: ……………………….., reprezentowaną przez ……………………………… - właściciela Zwanym dalej WYKONAWCĄ

 

Na zakup i dostawę komputerów przenośnych w ramach realizowanego projektu. Strony zgodnie ustalają co następuje:

 

§1

 

Zadanie realizowane jest w ramach realizacji projektu pn. pt.:„Ogniska rodzinne” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, w ramach Osi priorytetowej :RPZP.07.00.00 Włączenie społeczne” , Działania RPZP.07.06.00 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym”, Celu Tematycznego „09 Promowanie włączenia społecznego oraz walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją, Priorytetu inwestycyjnego „9iv Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym”, Cel szczegółowy RPOWZ 2014-2020 „Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym”.

 

 

§2

 

Zamawiający zleca zakup i dostawę stołó i krzeseł  zgodnie z opisem zawartym w Zapytaniu ofertowym z dnia 06 grudnia 2017 r., którego treść stanowi integralną część niniejszej umowy.

 

§3

 

1. Wykonawca oświadcza, iż posiada wszelkie wymagane prawem zezwolenia na prowadzoną przez siebie działalność do realizacji przedmiotu umowy.

 

 

§4

 

1. Zgodnie z ofertą Wykonawcy umowa realizowana będzie za następującymi cenami jednostkowymi:

2. Łączna Wartość umowy wynosi …………… (złotych polskich brutto).

 

 

 

 

§5

 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca wystawi fakturę/rachunek na Zamawiającego.

 

 

§6

 

1. Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony od dnia … r. do … r.

 2. Umowa może być rozwiązana przed upływem umówionego terminu przez każdą ze stron z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego lub na mocy porozumienia stron.

 

 

§7

 

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają zgody obu stron i zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuję się przepisy kodeksu cywilnego.

3. Spory mogące powstać z wykonania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd Powszechny właściwy miejscowo dla Zamawiającego.

4. Do bezpośredniej współpracy w ramach wykonania niniejszej umowy są upoważnione osoby:

-ze strony Wykonawcy - ………………………

- ze strony Zamawiającego – ………………………

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

 

 

 

 

 

Zamawiający:                                                                        Wykonawca:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEKRETARIAT:                                                                   e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.                                                      KONTO BANKOWE:

tel.  /+48 94/ 342 56 27                                                                        www.tpd.24.pl                                                              BANK PEKAO S.A. II/O Koszalin

tel. /+48 94/ 342 36 16                                                                         NIP 669-106-19-11                                                        25 1240 3653 1111 0000 4188 3370

fax /+48 94/ 342 56 27                                                            Nr  KRS 0000304626

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                               

 Zapytanie ofertowe - komputery

 

 

 

   TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI

   ODDZIAŁ OKRĘGOWY W KOSZALINIE

Organizacja Pożytku Publicznego

75-501 KOSZALIN, UL. M.J. Piłsudskiego 11-15

                            

    Koszalin, dnia 6 grudzień  2017 r.

 

Instytucja zamawiająca:

 

Podmiot realizujący projekt:

 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Oddział Okręgowy w Koszalinie

ul. M.J. Piłsudskiego 11-15
75-501 Koszalin
KRS 0000304626
NIP 669-106-19-11
REGON 320512703

 

 

Zaproszone podmioty:

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia:

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

(w celu spełnienia zasady konkurencyjności, o której mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020)

w ramach projektu, pt: „Ogniska rodzinne”.

I.          Podstawowe informacje:

 

1.         Realizator projektu, ze względu na obowiązek zachowania zasady konkurencyjności, o której mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, w wersji z dnia 05.04.2017 r. (obowiązującej na dzień wszczęcia przedmiotowego postępowania), niniejszym zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług w ramach projektu, pt.: „Ogniska rodzinne” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, w ramach Osi priorytetowej :RPZP.07.00.00 Włączenie społeczne” , Działania RPZP.07.06.00 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym”, Celu Tematycznego „09 Promowanie włączenia społecznego oraz walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją, Priorytetu inwestycyjnego „9iv Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym”, Cel szczegółowy RPOWZ 2014-2020 „Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym”.

2.         Podstawowym celem projektu jest wzrost potencjału w zakresie przezwyciężania trudności w sprawowaniu opieki nad dziećmi i w funkcjonowaniu gospodarstw domowych 60 rodzin ubogich i/lub zagrożonych wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w 7 PWD TPD na terenie 5 gmin powiatów: koszalińskiego, kołobrzeskiego, świdwińskiego i wałeckiego w terminie od 01.12.2017 r. do 31.01.2020 r.

3..        Zamawiający nie jest zobowiązany do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający jest zobligowany do ponoszenia wydatków zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, w wersji z dnia 05.04.2017 r. (obowiązującej na dzień wszczęcia przedmiotowego postępowania).

 

II.         Opis przedmiotu zamówienia:

 

 

1.Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa komputerów przenośnych  (laptopów) – 35 sztuk

Termin wykonania zamówienia  30.12.2017 r.


Specyfikacja urządzeń :

komputer przenośny - laptop

gwarancja - 2 lata

przekątna ekranu LCD - 15.6 cali

nominalna rozdzielczość LCD - 1366 x 768 pikseli

powłoka ekranu  - błyszcząca (glare)

procesor  - Intel® Core™ i3

model procesora - i3-6006U (2.0 GHz, 3 MB Cache)

ilość rdzeni  - 2 szt.

wielkość pamięci RAM - 4 GB

typ zastosowanej pamięci RAM - DDR4 (2133 MHz)

rodzaj dysku twardego - magnetyczny (tradycyjny)

pojemność dysku magnetycznego - 1000 GB (5400 RPM)

napęd optyczny - DVD+/-RW DL

wyjścia karty graficznej - 1 x wyjście HDMI

typ akumulatora  - 3-komorowy

czytnik kart pamięci  - SD MMC

komunikacja : LAN 100 Mbps, Bluetooth, WiFi IEEE 802.11ac

interfejsy :       1 x USB, 1 x USB 3.0

dodatkowe wyposażenie/funkcjonalność -  kamera 0.3 Mpix, wbudowany mikrofon

zainstalowany system operacyjny    Windows 10 Home (64-bit)

mysz optyczna bezprzewodowa

torba do laptopa

zasilacz

 

Ponadto dostawca urządzeń zobowiązuje się do:

 

- dostarczenia i zainstalowania urządzeń w miejscach docelowych wskazanych przez zamawiającego, instalacja dotyczy konfiguracji stanowisk w zakresie:

- uruchomienie systemów operacyjnych i ich konfiguracja

- utworzenia kont administratora i użytkownika systemu zabezpieczonych hasłem

- instalacji darmowego oprogramowania użytkowego (OpenOffice),

- podłączenie do istniejącej już infrastruktury teleinformatycznej (dostęp do internetu), oraz istniejących urządzeń: drukarek, projektorów, skanerów, telewizorów i innego sprzętu multimedialnego w zależności od zasobów i potrzeb danego punktu

 

- gwarancja realizowana jest bezpośrednio u klienta, czas reakcji maksymalnie 12 godzin

- nieodpłatną pomoc telefoniczną w zakresie problemów wynikłych podczas użytkowania dostarczonego sprzętu (np. brak internetu, ) w  okresie realizacji projektu

 

- wdrożenie ograniczeń dotyczących ochrony osób niepełnoletnich przed dostępem do treści szkodliwych (wulgaryzmy, przemoc, pornografia itp.), przeszkolenie kadry w zakresie obsługi tych zabezpieczeń.

- dostawca oświadcza iż posiada odpowiednio wykształconą kadrę oraz zasoby na wykonanie powyższych zadań, dokumenty do wglądu dla zamawiającego.

 

 

 

.2. Rodzaj i przedmiot zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień CPV: 30213100-6 Komputery przenośne

 

III.        Warunki udziału w postępowaniu oraz zasady ich weryfikacji:

 

1.         W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

1)  kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

2)  sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

3)  zdolności technicznej lub zawodowej.

       oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania ze względu na powiązanie z Beneficjentem lub jego Partnerem osobowo lub kapitałowo, przy czym przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się̨ wzajemne powiązania między Beneficjentem lub jego Partnerem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub jego Partnera lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta lub jego Partnera czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a)  uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

b)  posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;

c)  pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

d)  pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

2. Zamawiający nie formułuje szczególnych warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 1) – 3) punktu 1. powyżej.

 

3. W każdym przypadku Wykonawca musi dysponować odpowiednią wiedzą i praktycznym doświadczeniem, zapewniającym wysoki poziom wykonania usługi, a jeżeli w tym celu wymagane są uprawnienia, w tym uprawnienia dotyczące personelu lub wymagania dotyczące sprzętu, to Wykonawca obowiązany jest do wykonania zamówienia przy użyciu osób odpowiednio uprawnionych lub sprzętu odpowiednio dopuszczonego do użytkowania. Weryfikacja spełnienia wszelkich warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w pkt 1 powyżej ,nastąpi poprzez złożenie wraz z Formularzem oferty (załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego) oświadczenia o spełnianiu warunków udział w postępowaniu, którego wzór zawarty jest w Formularzu oferty (załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego).

 

4. Zamawiający uzna, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, jeżeli złoży w tym zakresie oświadczenie o treści wskazanej wzorcowo w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego: oświadczeniu o braku podstaw do wykluczenia, w tym o braku powiązań kapitałowych lub osobowych.

 

5. W celu zweryfikowania czy ofertę podpisała osoba upoważniona do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy Instytucja zamawiająca skorzysta z bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). Możliwe jest także przedłożenia przez Wykonawcę poświadczonego za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę aktualnego odpisu z właściwego rejestru (w tym np.: Krajowego Rejestru Sądowego) lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej – w zależności od formy organizacyjno-prawnej prowadzonej działalności, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (a w przypadku wykonawców posiadających miejsce zamieszkania lub siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej – innego dokumentu pochodzącego z rejestrów lub ewidencji występujących na terenie miejsca ich zamieszkania lub prowadzenia działalności) a nadto pełnomocnictwa do wykonania ww. jeżeli ofertę składa pełnomocnik.

 

IV.       Kryteria oceny ofert wraz z informacją o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty, a także opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium:

 

1.            Przy wyborze oferty Instytucja Zamawiająca będzie kierowała się kryterium ceny (waga – 100%).

 

2.            Ocena złożonych ofert zostanie dokonana według następujących zasad:

Cena:

CENA – 100%

Sposób przyznania punktów w kryterium „cena”:

Kryterium cena będzie rozpatrywane na podstawie ryczałtowej ceny oferty brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę na Formularzu oferty. Ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:

C = C min/Co x 100 pkt

gdzie:

C min – cena brutto oferty najniższej,

Co - cena oferty ocenianej.

3.         Ocena ofert odbędzie się w skali punktowej 0 – 100 pkt.

4.         Za ofertę najkorzystniejszą będzie uważana ta oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

 

V.        Forma, miejsce i termin składania ofert:

 

1.         Oferty należy składać w terminie do 15 grudnia  2017 r. do godziny 11.00:

-          pod adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

-          faksem pod numer: 94 342-36-16

-          lub osobiście do siedziby Instytucji zamawiającej: ul. Piłsudskiego 11-15, 75-501 Koszalin.

2.         Ofertę podpisuje osoba upoważniona do reprezentacji w obrocie Wykonawcy lub jego pełnomocnik. W tym zakresie Zamawiający dokona weryfikacji zasad reprezentacji Wykonawcy w oparciu o pkt 4. Zawarty w rozdziale III.

 

 

 

 

VI.       Czynności badania i oceny ofert: 

 

1.            Oceny ofert dokonuje komisja przetargowa powołana przez Instytucję Zamawiającą.

2.            Komisja przetargowa w pierwszej kolejności bada spełnianie przez ofertę wszelkich wymagań formalnych, a następnie ocenia spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, przyznaje punkty za spełnienie kryteriów oceny ofert i dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty.

3.            W przypadku wykluczenia wykonawcy Instytucja zamawiająca odrzuci jego ofertę. Następnie Instytucja zamawiająca dokona oceny, czy oferty wykonawców nie wykluczonych z postępowania nie podlegają odrzuceniu.

4.            Oceniane będą tylko oferty nie podlegające odrzuceniu.

5.            W toku badania i oceny ofert Instytucja zamawiająca może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, ale nie będzie żądała uzupełnienia dokumentów, w razie stwierdzenia ich braku, przy czym niedopuszczalne jest prowadzenie między Instytucją zamawiającą a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

6.            Odrzuceniu podlegać będą oferty niespełniające wymagań formalnych zapytania ofertowego.

7.            Oferty nieodrzucone zostaną poddane procedurze badania i oceny zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym.

8.            Instytucja zamawiająca wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym, o czym niezwłocznie zawiadomi biorących udział w postępowaniu wykonawców, a także poprzez publikację zawiadomienia o wyniku postępowania na stronie internetowej Beneficjenta oraz pod adresem: www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl.

9.            Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

10.          Nie jest możliwe dokonywanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że:

 a. zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw , usług lub robót budowlanych od dotychczasowego wykonawcy , nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:

i. zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych , w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu , usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,

ii. zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,

iii. wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia okreś lonej pierwotnie w umowie,

b. zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:

i. konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami , których zamawiający , działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,

ii. wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,

c. wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia , ma zastąpić nowy wykonawca:

i. na podstawie ewentualnie przewidujących taka możliwość postanowień umownych;

ii. w wyniku połączenia , podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,

iii. w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców,

d. zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy a łączną wartość zmian jest mniejsza niż

209 000 euro w przypadku zamówień na dostawy i usługi , i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy.

 

VII. Kwestie formalne:

 

1.            Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponoszą Wykonawcy.

2.            Instytucja zamawiająca nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

3.            W całkowitym koszcie należy uwzględnić wszystkie czynniki niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia.

4.            Do czynności podejmowanych w trakcie przedmiotowego postępowania przez Instytucję zamawiającą i Wykonawców stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz postanowienia Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu  Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, w Werski z dnia  05.04.2017 r. (obowiązującej na dzień  wszczęcia przedmiotowego postępowania).

5.            Instytucja zamawiająca uprzedza Wykonawców oraz wszelkie osoby biorące udział w przedmiotowym postępowaniu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń lub dokumentów w toku przedmiotowego postępowania, zarówno w ofercie, jak i w wyjaśnieniach oraz innych czynnościach.

6.            Instytucja zamawiająca nie dopuszcza podania ceny ofertowej i jej elementów w walutach obcych. Cena winna być podana w polskich jednostkach pieniężnych (złotych polskich i groszach). Wszelkie rozliczenia z wybranym Wykonawcą w trakcie realizacji umowy dokonywane będą w polskich jednostkach pieniężnych.

7.            Instytucja zamawiająca nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych lub wariantowych.

8.            Ogłoszenie (zapytanie) nie dotyczy wyłącznie podmiotów ekonomii społecznej.

9.            Instytucja zamawiająca zastrzega, że zawarcie umowy z Wykonawcą będzie uzależnione od akceptacji kosztów. Instytucja zamawiająca informuje, że nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

10.         Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest: Bartosz Zabrocki tel. +48 94 342 56 27. Instytucja zamawiająca zastrzega, że wszelkie informacje przekazane przez ww. osobę nie mogą stanowić zmiany żadnego z wymagań niniejszego zapytania ofertowego, ani nie mogą stanowić podstawy jakichkolwiek twierdzeń czy zarzutów w zakresie prowadzonego postępowania.

11.         Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Instytucja Zamawiająca wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych, bez obowiązku przeprowadzenia ich ponownej oceny.

12.         Złożenie przez Wykonawcę zapytania ofertowego, jak też otrzymanie w wyniku zapytania oferty cenowej nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia przez Instytucję Zamawiającą i nie łączy się z koniecznością zawarcia przez nią umowy.

13.         Instytucja Zamawiająca zastrzega prawo wglądu do dokumentów Wykonawcy związanych z realizowanym projektem, w tym dokumentów finansowych, przez siebie oraz instytucje uprawnione do kontroli dokumentacji niniejszego projektu, do końca ustawowo wyznaczonego okresu archiwizacji tego typu dokumentów, tj. do 31 grudnia 2023 r.

14.         Wykonawca jest zobowiązany wykonywać czynności zlecane niniejszym zapytaniem ofertowym zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.).

 

VIII.     Unieważnienie postępowania:

1.         Instytucja Zamawiająca może unieważnić postępowanie, w przypadku gdy:

1)    cena najkorzystniejszej oferty będzie wyższa od kwoty, którą może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

2)    w przypadku braku akceptacji cen zaproponowanych w ofercie Wykonawcy;

2.         Instytucja Zamawiająca może unieważnić postępowanie, w przypadku wystąpienia przyczyn uniemożliwiających dalszą realizację projektu.

 

IX.       Wykaz załączników:

 

1.            Formularz oferty, zawierający Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, w tym o braku powiązań kapitałowych lub osobowych.

2.            Wzór umowy.

 

Zatwierdzam:

 


 

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

 

 

…………………………………

Pięczęć firmowa Wykonawcy

 

 

 

Formularz oferty

 

Nazwa Wykonawcy ………………………………………………………………………………………..

 

Siedziba……………………………………………………………………………………………………..

 

Kod, miejscowość, ulica, województwo, powiat……………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………………………

 

Tel……………………………………fax………………………………Regon……………………………..

 

Nip…………………………………..Internet……………………………e-mail…………………………….

 

1.    W nawiązaniu do treści zapytania ofertowego prowadzonego w celu zachowania zasady konkurencyjności, o której mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, w wersji z dnia 05.04.2017 r. (obowiązującej na dzień wszczęcia przedmiotowego postępowania), w ramach projektu, pt.: „Ogniska rodzinne”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, w ramach Osi priorytetowej :RPZP.07.00.00 Włączenie społeczne” , Działania RPZP.07.06.00 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym”, Celu Tematycznego „09 Promowanie włączenia społecznego oraz walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją, Priorytetu inwestycyjnego „9iv Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym”, Cel szczegółowy RPOWZ 2014-2020 „Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym”.

ja/my niżej podpisany/i

 

……………………………………………………………………………………………………………

(imię i nazwisko, pełniona funkcja)

działając w imieniu i na rzecz

 

............................................................................................................................................

(nazwa (firma) Wykonawcy)

składam/y ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym, za ryczałtową cenę brutto za wykonanie całego zadania w wysokości:

………………………………………. złotych polskich brutto,

 

2.         Pełnomocnikiem do reprezentowania w postępowaniu / i zawarcia umowy jest:

 

……………………………………………………………………………………………...……………

(imię i nazwisko, pełniona funkcja)

3.         Niniejszym oświadczam, że reprezentowany przeze mnie Wykonawca spełnia warunki, dotyczące:

1)  kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

2)  sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

3)  zdolności technicznej lub zawodowej.

 

4. Niniejszym oświadczam, że reprezentowany przeze mnie Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania ze względu na powiązanie z Beneficjentem lub jego Partnerem osobowo lub kapitałowo, przy czym przez powiazania kapitałowe lub osobowe rozumie się̨ wzajemne powiazania między Beneficjentem lub jego Partnerem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań́ w imieniu Beneficjenta lub jego Partnera lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta lub jego Partnera czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą , polegające w szczególności na:

 a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

 b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,

 c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

 d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

- przy wiedzy, że osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy są:

1.            Bartosz  Zabrocki

2.            Andrzej Tyl

3.            Wanda Kielar

4.            Winicjusz Ostaszewski

5.            Zofia Wawrzyniuk

 

5.         Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Zapytania ofertowego i nie wnosimy do niego zastrzeżeń jak również przyjmujemy warunki w nim zawarte, oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty, które uznajemy za pełne, kompletne i wystarczające do prawidłowego i zgodnego z niniejszą ofertą wykonania przedmiotu zamówienia wycenionego według kalkulacji własnej w oparciu o wszelkie informacje przekazane przez Instytucję zamawiającą.

 

6.  Zobowiązujemy się do wykonania całego przedmiotu zamówienia w terminie wymaganym przez Instytucję Zamawiającą.

 

7.  Akceptujemy warunek, iż zapłata za wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

 

8.  Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres nie krótszy niż 30 dni od dnia jej złożenia.

 

9. Oświadczamy, iż w przypadku wybrania naszej oferty, jako najkorzystniejszej w przedmiotowym postępowaniu, w terminie 5 dni od zawarcia umowy przedłożymy Instytucji Zamawiającej wymagane ewentualnie w Zapytaniu ofertowym dokumenty.

 

10. W przypadku przyznania nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Instytucję Zamawiającą.

 

11. Oferta została złożona na …liczba… stronach, kolejno ponumerowanych od nr …numer… do nr …numer… .

 

12. Informacje zawarte na stronach od nr ….numer …. do …. numer …. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być udostępniane.

 

13. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:       Oświadczamy, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia, o których mowa w:

 

 

14.       Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:

            1) aktualny odpis z właściwego rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

            2) pełnomocnictwo

            3) ……………………

            4) ……………………

15.       Oświadczamy, iż zamówienie będziemy realizować:

-        samodzielnie, tj. bez udziału podwykonawców;

-        przy udziale podwykonawców w następującym zakresie:

1)    ………………………………………………………………………………………………....

2)    …………………………………………………………………………………………

PODPIS(Y):

Nazwa Wykonawcy:

Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy:

Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy:

Miejscowość i data

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W tym:

 

Zestawienie cen jednostkowych sprzętu objętego ofertą:

 

 

 

 

Nazwa sprzętu wg.Zamawiającego

Opis oferowanego materiału/ urządzenia (opis oferowanego materiału/urządzenia powinien odnosić się do wskazania nazwy, typu,modelu, producenta oferowanego materiału/urządzenia; powinien również pozwalana ocenę spełnienia  przez podmiot oferty wymogówZamawiającego;Zamawiajacy może zwrócić się do Wykonawcy o wyjaśnienie przedstawionego opisu)

 

 

 

Ilość

 

 

 

Cena jednostkowa brutto

 

 

 

Ogółem

Komputer przenośny - Laptop

 

 

 

 

 

Licencje typu Windows 10 Home (64 bit)

 

 

 

 

 

Mysz optyczna bezprzewodowa

 

 

 

 

 

Torba do laptopa 16 cali

 

 

 

 

 

Zasilacz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

 

Umowa

Pomiędzy:

 

Towarzystwem Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Koszalinie, z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 11-15. 75-501 Koszalin, KRS 0000304626, NIP 669-106-19-11, REGON 320512703, reprezentowanym przez:

Henryka Zabrockiego – Prezesa Zarządu

Zofię Wawrzyniuk – Skarbnika Zarządu

 

zwanym w dalszej części ZAMAWIAJĄCYM

 

a

 

……………………………………….., z siedzibą w …………………., NIP: ……………………….., reprezentowaną przez ……………………………… - właściciela Zwanym dalej WYKONAWCĄ

 

Na zakup i dostawę komputerów przenośnych w ramach realizowanego projektu. Strony zgodnie ustalają co następuje:

 

§1

 

Zadanie realizowane jest w ramach realizacji projektu pn. pt.:„Ogniska rodzinne” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, w ramach Osi priorytetowej :RPZP.07.00.00 Włączenie społeczne” , Działania RPZP.07.06.00 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym”, Celu Tematycznego „09 Promowanie włączenia społecznego oraz walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją, Priorytetu inwestycyjnego „9iv Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym”, Cel szczegółowy RPOWZ 2014-2020 „Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym”.

 

 

§2

 

Zamawiający zleca zakup i dostawę komputerów przenośnych (laptopów) 35 sztuk zgodnie z opisem zawartym w Zapytaniu ofertowym z dnia 06 grudnia 2017 r., którego treść stanowi integralną część niniejszej umowy.

 

§3

 

1. Wykonawca oświadcza, iż posiada wszelkie wymagane prawem zezwolenia na prowadzoną przez siebie działalność do realizacji przedmiotu umowy.

 

 

§4

 

1. Zgodnie z ofertą Wykonawcy umowa realizowana będzie za następującymi cenami jednostkowymi:

2. Łączna Wartość umowy wynosi …………… (złotych polskich brutto).

 

 

 

 

§5

 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca wystawi fakturę/rachunek na Zamawiającego.

 

 

§6

 

1. Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony od dnia … r. do … r.

 2. Umowa może być rozwiązana przed upływem umówionego terminu przez każdą ze stron z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego lub na mocy porozumienia stron.

 

 

§7

 

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają zgody obu stron i zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuję się przepisy kodeksu cywilnego.

3. Spory mogące powstać z wykonania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd Powszechny właściwy miejscowo dla Zamawiającego.

4. Do bezpośredniej współpracy w ramach wykonania niniejszej umowy są upoważnione osoby:

-ze strony Wykonawcy - ………………………

- ze strony Zamawiającego – ………………………

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

 

 

 

 

 

Zamawiający:                                                                        Wykonawca:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEKRETARIAT:                                                                   e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.                                                      KONTO BANKOWE:

tel.  /+48 94/ 342 56 27                                                                        www.tpd.24.pl                                                              BANK PEKAO S.A. II/O Koszalin

tel. /+48 94/ 342 36 16                                                                         NIP 669-106-19-11                                                        25 1240 3653 1111 0000 4188 3370

fax /+48 94/ 342 56 27                                                            Nr  KRS 0000304626

                                                                                                                                

Szczegóły: | Opublikowano: 07 grudzień 2017 | Poprawiono: 08 grudzień 2017