Towarzystwo Przyjaciół DzieciOddział Okręgowy w Koszalinie

100 lat pomagamy dzieciom!
KRS 0000304626
wpłać

Dzieci lubią ogniska
Projekt "Dzieci lubią ogniska", jako cel główny zakłada wzrost stabilności i umiejętności przezwyciężania trudności w sprawach opieki nad dziećmi i w funkcjonowaniu gospodarstw domowych 50 rodzin ubogich i/lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, objetych wsparciem w PWD TPD na terenie gmin powiatów: kołobrzeskiego, świdwińkiego wzp w terminie od 1.06.2019 do 30.06.2022 r.

Celem działań projektowych jest ograniczenie umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej i zwiększenie powrotu dzieci z pieczy zastępczej do rodzin biologicznych. 
Projekt zakłada kompleksową i indywidualną formę wsparcia dla 50 rodzin z terenu województwa zachodniopomorskiego: 50 osób dorosłych oraz 65 dzieci w wieku 6-18 lat , objetych wsparcie w ramach 4 PWD TPD, w tym 3 dzieci z pieczy zastępczej, 2 dzieci ON. 

Grupa docelowa to 47 rodzin  zagrożonych umieszczeniem dziecka w pieczy zastępczej i 3 rodzin przebywających z dzieckiem w pieczy. 
Minimum 50% uczestników projektu to osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia rozumianego, jako wykluczenie z powodu więcej niż 1 przesłanek, o których mowa w rozdziale 3 pkt. 11 wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020. 

Realizacja celu będzie mozliwa dzięki utworzeniu 3 PWD TPD w obszraze wsparcia : 2 PWD w gminie Świdwin oraz 1 PWD w gminie Kołobrzeg oraz roszerzeniu wspacrai 1 PWD w Ustroniu Morskim poprzez wsparcie rodzin przez 4 pedagogów rodzinnych prłniących rolę wsprcia prewencyjnego i doradztwa poradniczego wobec zagrożenia umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej i wsparcia powrotu dzieci z pieczy do domu.

W projekcie zostaną ustanowione dodatkowe formy wsparcia: praca z rodziną poprzez pedagogizację rodzicóworaz poradnictwo rodzinne, opiekę w PWD jak i również zajęcia socjoterapii, edukacji społeczno-finansowej dla 65 dzieci. 
  

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Koszalinie

Marszałka Józefa Piłsudskiego 11-15, 75-501 Koszalin
Tel./fax: 94 342 56 27, tel.: 94 342 36 16
Numer konta: 25 1240 3653 1111 0000 4188 3370
napisz do nas
© Towarzystwo Przyjaciół Dzieci O/O w Koszalinie. Wykonanie: Strony internetowe Słupsk