Towarzystwo Przyjaciół DzieciOddział Okręgowy w Koszalinie

100 lat pomagamy dzieciom!
KRS 0000304626
wpłać

O nas

nasz_dom_1.jpg
Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Koszalinie
ul. Buczynowa 4
75-202 Koszalin
 
nasz_dom_1.jpg

Dyrektor placówki: Beata Bilska
Fax: 94 717 02 70
Numer komórkowy: 502 916 742
E-mail: powstarebielice@tpd24.pl

W dniu 29 stycznia 2016r. decyzją nr 1/2016 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Koszalinie otrzymało zezwolenie od Wojewody Zachodniopomorskiego na prowadzenie całodobowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Starych Bielicach. Placówka rozpoczęła swoją działalność 1 lutego 2016 roku. Jest placówką wielofunkcyjną. Realizuje ona zadania typu socjalizacyjnego, specjalistyczno-terapeutycznego oraz interwencyjnego. W praktyce oznacza to, że łącząc te trzy funkcje realizuje następujące zadania określone w Ustawie z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej:

·      placówka opiekuńczo-wychowawcza typu socjalizacyjnego ma za zadanie zapewnienie dziecku całkowicie lub częściowo pozbawionemu opieki rodziców, wychowania oraz zaspokojenie jego niezbędnych potrzeb rozwojowych, edukacyjnych, zdrowotnych, emocjonalnych, społecznych, religijnych i bytowych. Przebywające
w placówce dzieci mają zapewniony dostęp do kształcenia dostosowanego do ich wieku
i możliwości rozwojowych oraz - w miarę potrzeb - działania terapeutyczne, wyrównawcze i kompensacyjne. Placówka ponadto umożliwia kontakt dzieci z rodzicami - w sytuacji gdy kontakt ten nie jest zakazany przez Sąd. Placówka podejmuje działania mające na celu powrót dziecka do rodziny pochodzenia lub - w sytuacji gdy powrót ten nie jest możliwy – zapewnienie opieki w rodzinnej formie pieczy zastępczej lub rodzinie adopcyjnej. Ponadto poprzez program realizowany w Placówce, dzieci są przygotowywane do samodzielnego funkcjonowania w życiu po opuszczeniu placówki;

·      placówka opiekuńczo-wychowawcza typu specjalistyczno-terapeutycznego sprawuje opiekę nad dzieckiem o indywidualnych potrzebach, w szczególności:

­       legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem
o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności;

­       wymagającym stosowania specjalnych metod wychowawczych i specjalistycznej terapii;

­       wymagającym wyrównywania opóźnień rozwojowych i edukacyjnych.

W związku z tym placówka zapewnia zajęcia wychowawcze, socjoterapeutyczne, korekcyjne, kompensacyjne, logopedyczne, terapeutyczne, rekompensujące braki w wychowaniu
w rodzinie i przygotowujące do życia społecznego, a dzieciom niepełnosprawnym także odpowiednią rehabilitację i zajęcia rewalidacyjne.

·      placówka opiekuńczo-wychowawcza typu interwencyjnego ma za zadanie doraźną opiekę nad dzieckiem w czasie trwania sytuacji kryzysowej.  W szczególności placówka jest obowiązana przyjąć dziecko w przypadkach wymagających natychmiastowego zapewnienia dziecku opieki.

Jest to pierwszy ośrodek dla dzieci w regionie koszalińskim z tak wysokim stopniem specjalizacji.

Placówka mieści się w wynajmowanym jednorodzinnym domu umiejscowionym
w niedalekiej odległości od miasta Koszalin, w spokojnej okolicy, w którym stworzyliśmy wychowankom domowe warunki, aby czuli się komfortowo i bezpiecznie.

Korzystając z najlepszych wzorców terapeutycznych oraz wychowawczych, a także wiedzy i doświadczenia specjalistów z różnych dziedzin pedagogiki i psychologii, Placówka zapewnia opiekę i terapię dzieciom, które między innymi znalazły się w trudnej sytuacji losowej lub wychowawczej i nie znalazły swojego miejsca w rodzinach zastępczych, adopcyjnych czy też innych instytucjach opieki całkowitej.

Placówka ma za zadanie zapewnić całodobową opiekę i wychowanie, bezpieczeństwo, specjalistyczną terapię oraz zaspokoić niezbędne potrzeby wychowanków, zapewnienie kształcenia i wyrównywania opóźnień rozwojowych i szkolnych a także podejmowanie działań zmierzających do powrotu dziecka do rodziny naturalnej, znalezienie rodziny przysposabiającej lub umieszczenie w rodzinnych formach opieki zastępczej.

W zakresie realizowanego zadania publicznego na zlecenie przewidziano następujące działania:

1)    Działania opiekuńcze:

­       rozpoznawanie potrzeb opiekuńczo-wychowawczych dzieci przyjętych do Placówki;

­       zapewnienie dzieciom prawidłowej adaptacji w grupie;

­       stwarzanie wychowankom domowej atmosfery;

­       troska o zdrowie i prawidłowy rozwój fizyczny dzieci;

­       troska o prawidłowy rozwój psychiczny dzieci;

2)    Praca dydaktyczna i wychowawcza:

­       rozwijanie sprawności poznawczych;

­       rozwijanie zainteresowań wychowanków;

­       kształtowanie prawidłowych postaw społeczno-moralnych;

­       kształtowanie i utrwalanie nawyków higieny osobistej u wychowanków;

­       przygotowanie do życia w rodzinie;

3)    Praca terapeutyczno-rehabilitacyjna wobec dziecka i rodziny

­       terapia rodziny;

­       grupowe zajęcia terapeutyczne z dziećmi;

­       indywidualna terapia i stymulacja rozwoju dziecka;

4)    Współpraca z organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz dziecka
i rodziny:

­       współpraca z ośrodkami pomocy społecznej;

­       współpraca z PCPR;

­       współpraca z policją;

­       stały kontakt z dyrektorami szkół, pedagogami szkolnymi, wychowawcami dzieci;

­       współpraca ze stowarzyszeniami i innymi organizacjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny;

5)    Organizacja szkoleń i dokształcanie pracowników

­       uczestnictwo pracowników Placówki w szkoleniach dotyczących pomocy dzieciom
i rodzinom

­       podnoszenie kwalifikacji pracowników – kontynuacja studiów podyplomowych lub rozpoczęcie studiów uzupełniających

­       śledzenie literatury fachowej, ciągła praca samokształceniowa

6)    Organizacja imprez okolicznościowych

Ponadto w Placówce działa stale Zespół Do Spraw Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka, do którego zadań należy m.in.: ustalenie aktualnej sytuacji rodzinnej dziecka, analiza stosownych metod pracy z dzieckiem i rodziną, modyfikowanie planu pomocy, monitorowanie procedur adopcyjnych, ocena stanu zdrowia i aktualnych potrzeb dziecka, ocena możliwości powrotu dziecka do rodziny biologicznej lub umieszczenia go w rodzinnej pieczy zastępczej.

Pracownicy placówki w realizacji swoich działań kierują się przede wszystkim: dobrem dziecka; poszanowaniem praw dziecka; koniecznością wspierania rozwoju dziecka poprzez umożliwienie kształcenia, rozwoju zainteresowań, zindywidualizowanie oddziaływań wychowawczych oraz specjalistyczną terapię; poszanowaniem praw rodziców; potrzebą działań przygotowujących do samodzielnego życia; potrzebą działań mających na celu utrzymanie więzi dziecka z rodziną i umożliwienie jego powrotu do rodziny.

  Dzieci traktowane są podmiotowo, pracownicy szanują godność i wartość osobową podopiecznych. W ramach codziennej pracy opiekuńczo-wychowawczej stwarzane są sytuacje umożliwiające dzieciom samodzielne podejmowanie decyzji, możliwość dokonywania wyborów, przyjmowania i dawania pomocy, wyrażania własnej opinii, wyrażania myśli i emocji w warunkach bezpiecznych. W placówce dzieci są wychowywane w poczuciu tolerancji, poprzez wyeliminowanie złych wzorców i stworzenie lepszych warunków do nauki, pracy i rozwoju.

W realizacji zadań placówka współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny, w szczególności z: sądami, rodziną, asystentem rodziny, organizatorem pieczy zastępczej, organami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami społecznymi, pracodawcami, osobami fizycznymi, kościołami, związkami wyznaniowymi. W procesie wychowania i opieki uczestniczą wszyscy pracownicy placówki.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Koszalinie

Marszałka Józefa Piłsudskiego 11-15, 75-501 Koszalin
Tel.: 94 342 56 27
Numer konta: 19 1600 1462 1882 1215 5000 0001
napisz do nas
© Towarzystwo Przyjaciół Dzieci O/O w Koszalinie. Wykonanie: Strony internetowe Słupsk
Zwiększ kontrast Powiększ font