Towarzystwo Przyjaciół DzieciOddział Okręgowy w Koszalinie

100 lat pomagamy dzieciom!
KRS 0000304626
wpłać

Ogniska Rodzinne

Placówka Wsparcia Dziennego „Nasza Remiza” w Tucznie

           Placówka Wsparcia Dziennego „Nasza Remiza” w Tucznie w ramach projektu „Ogniska Rodzinne” prowadzi zajęcia dla dzieci i ich rodziców. Nasi podopieczni uczestniczą w zajęciach socjoterapeutycznych. Socjoterapia jest adresowana do dzieci i młodych ludzi w okresie dorastania, borykających się z problemami osobistymi i trudnościami życiowymi. Kładziemy nacisk na wzmocnienie osobowości młodych ludzi poprzez realizację celów rozwojowych i edukacyjnych.
           Dla rodzin, które uczestniczą w projekcie prowadzone są warsztaty z różnego rodzaju specjalistami. Rodzice naszych podopiecznych mogą dowiedzieć się jak postępować  i rozmawiać z dziećmi aby uniknąć błędów wychowawczych. W naszej placówce dodatkowo realizujemy zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe. Dzieci poznają kulturę lokalną dzięki wycieczkom i spotkaniom z przedstawicielami różnych zawodów oraz pomnikami lokalnej historii. Uczestniczymy w różnego rodzaju konkursach, turniejach i życiu lokalnym.  Staramy się aby dzieci nadrabiały zaległości szkolne. Pomagamy im w odrabianiu lekcji i nauce języków obcych. Każde dziecko codziennie korzysta u nas ze zdrowego i smacznego posiłku. Bierzemy czynny udział we wszystkich ważnych świętach narodowych, uczymy dzieci różnych obrzędów i zachowań.
       Staramy się poszerzać ich horyzonty i zainteresowania prowadząc różnego rodzaju zajęcia (plastyczne, kulinarne, informatyczne itp.). Nasi wychowankowie uczestniczyli również w ramach realizowanego projektu z zajęć z edukacji społeczno-finansowej dla dzieci „Aflatoun”.

  Placówka Wsparcia Dziennego „Promyk” w Budzistowie

         Od stycznia 2018 roku w Placówce Wsparcia Dziennego „Promyk” w Budzistowie realizowany jest projekt „Ogniska Rodzinne”. Głównym założeniem projektu jest objęcie rodzin między innymi wychowanków placówki wsparciem pedagoga rodzinnego, który będąc w stałym kontakcie z rodzinami pełni funkcję doradcy.
       W projekcie uczestniczy 16 rodzin z Budzistowa, oraz okolicznych miejscowości  z gminy i miasta Kołobrzeg. Rodzice uczestniczący w projekcie mogą liczyć na wsparcie pedagogiczne i wychowawcze ze strony pedagoga, wychowawcy ogniska, oraz doradcy rodzinnego.
              W ramach projektu cztery razy w miesiącu odbywają się spotkania dla rodziców z doradcą rodzinnym. Rodzice z projektu brali udział w spotkaniach szkoleniowych podczas których otrzymali materiały szkoleniowe i biurowe, a także mieli zagwarantowany obiad i poczęstunek.
          Dla wychowanków ogniska uczestniczących w projekcie odbywają się zajęcia socjoterapeutyczne w ilości czterech godzin w miesiącu, oraz zajęcia z kompetencji kluczowych podczas których dzieci uczą się, poszerzają swoją wiedzę, oraz rozwijają umiejętności i zainteresowania.
            Wychowankowie brali również udział w zajęciach z edukacji społeczno-finansowej „Aflatoun”. W trakcie tych zajęć zapoznali się z zagadnieniami społecznymi i finansowymi, odkryli drzemiący w nich potencjał, rozwinęli krytyczne myślenie, oraz zaangażowali się w działania na rzecz lokalnego otoczenia. Nauczyli się bycia otwartymi, tolerancyjnymi i aktywnymi obywatelami. Zajęcia z kompetencji kluczowych, zajęcia socjoterapeutyczne i z edukacji społeczno-finansowej „Aflatoun” cieszą się dużym zainteresowaniem ze strony wychowanków, gdyż są prowadzone swobodnie i w przyjaznej dla nich atmosferze.
        Bardzo istotną rzeczą dla naszego ogniska było wyposażenie go w ramach projektu w nowy sprzęt taki jak :
- ławki
- krzesła
- laptopy
- telewizor i radiomagnetofon
- rzutnik z ekranem i tablicą
- konsolę play-station  z grami
      Dzięki tym wszystkim rzeczom przyjemniej jest prowadzić zajęcia wychowawcy i pedagogowi a dzieciom uczestniczyć w nich. Projekt „Ogniska Rodzinne” będzie realizowany w ognisku do stycznia 2020 roku.

 
Placówka Wsparcia Dziennego “Iskierka” w Boninie    

             W związku z realizacją projektu „Ogniska Rodzinne” w Środowiskowym Ognisku Wychowawczym „Iskierka” w Boninie, każdego dnia oferujemy wsparcie dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Służymy pomocom rodzicom i opiekunom, którzy nie zawsze posiadają wiedzę, w jaki sposób zaradzić danemu problemowi. Dzięki współpracującemu z nimi Pedagogowi Rodzinnemu mają możliwość uzyskania niezbędnych informacji na temat  rozwiązań pojawiających się w ich życiu barier. Istnieje również możliwość skorzystania z porad doradcy rodzinnego, który służy swoim doświadczeniem i z chęcią przyjmuje rodziców i opiekunów w celu ich wsparcia i udzielenia wskazówek do dalszej pracy z dziećmi. Dzięki tego rodzaju zabiegom znacznie poprawiły się relacje pomiędzy członkami rodziny. Więcej czasu poświęcają oni na spędzanie wspólnie czasu wolnego, organizowanie pikników i to, co najważniejsze – mówią otwarcie o swoich emocjach zarówno tych negatywnych, jak i pozytywnych.
         Ponadto, w ramach projektu „Ogniska Rodzinne” dorośli mają sposobność udziałuw spotkaniach prowadzonych w Ognisku przez specjalistów takich jak m.in.: sędzia, specjalista ds. związanych z zagrożeniami internetowymi czy też certyfikowany specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
    W celu wsparcia dzieci organizowane są regularne spotkania z socjoterapeutą, dzięki któremu młodzi ludzie mają możliwość niwelowania negatywnych emocji, zwierzenia się
z trapiących ich problemów i wspólnego poszukiwania rozwiązań. Dodatkowo, przekazujemy dzieciom wiedzę z zakresu edukacji społeczno-finansowej, która pozytywnie wpływa na poszanowanie pieniądza oraz ukierunkowuje dzieci i młodych ludzi, w jaki sposób należy oszczędzać fundusze.
   Rozwijanie kompetencji kluczowych, to również istotny aspekt funkcjonowania projektu „Ogniska Rodzinne” w Środowiskowym Ognisku Wychowawczym „Iskierka” w Boninie. Są to zajęcia,  podczas których podopieczni placówki podnoszą swoje kwalifikacje z zakresu języka polskiego, matematyki, języków obcych czy też obsługi komputera. Jest to trafne rozwiązanie biorąc pod uwagę brak możliwości finansowych rodzin w celu zapewnienia prywatnych korepetycji. Dzięki zajęciom znaczna ilość dzieci poprawiła oceny i otrzymała promocję do kolejnych klas. Nasi podopieczni są objęci profesjonalną opieką,  kadra robi wszystko, co w ich mocy, aby życie dzieci i młodzieży nabierało nowej, lepszej jakości.

           

Placówka Wsparcia Dziennego “Chatka Puchatka” Świdwin

            Dzięki inicjatywie koszalińskiego oddziału Towarzystwa Przyjaciół Dzieci na terenie gminy i miasta Świdwin od stycznia 2018 roku realizowany jest projekt „Ogniska Rodzinne”.
      W Placówce Wsparcia Dziennego „Chatka Puchatka” w Świdwinie w ramach projektu prowadzone są zajęcia socjoterapeutyczne, które poprawiają umiejętności funkcjonowania w społeczeństwie, poprawnego zachowania, wzajemnej życzliwości i tolerancji, ale przede wszystkim zwiększają samoocenę dzieci.
         Wśród Naszych podopiecznych zaobserwowano wzrost zaangażowania do uczestnictwa w zajęciach mających na celu pokazanie jak w kreatywny sposób można spędzać wolny czas i rozwijać swoje zainteresowania.
      Aktywne wsparcie wychowawcy i pedagoga rodzinnego w odrabianiu lekcji, zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe uzupełniające i nadrabiające zaległości szkolne zaowocowały uzyskaniem promocji do klas następnych przez wszystkie dzieci uczęszczające do ogniska.
       Ogromnym zainteresowaniem wśród dorosłych beneficjentów projektu cieszą się warsztaty, które są prowadzone przez wysokiej rangi specjalistów. W ramach spotkań rodzice  mają szanse na lepsze zrozumienie swoich pociech i spojrzenie na świat oczami dziecka.  Dodatkowo- w ramach doradztwa rodzinnego- rodzice zawsze mogą liczyć na  wsparcie i pomoc ze strony pracowników, którzy niejednokrotnie interweniowali i wstawiali się w ich sprawie w rozmaitych instytucjach.
     Dzieci aktywnie uczęszczające z zajęć w ognisku rozwijają nie tylko umiejętności manualne- wykonując prace różnymi technikami, ale także umiejętności komputerowe i poznawcze, dzięki  korzystaniu ze sprzętu  zakupionego w ramach projektu. Lepsze gospodarowanie  dostępnymi i posiadanymi środkami  oraz głębsze poznanie samego siebie umożliwiły  dzieciom  zajęcia   z edukacji finansowo-społecznej „Aflatoun”.


Placówka Wsparcia Dziennego „Mrowisko” Brzeżno

             W związku z realizacją projektu ,,Ogniska Rodzinne” w Środowiskowym Ognisku Wychowawczym ,,Mrowisko” prowadzone są zajęcia socjoterapeutyczne. W trakcie zajęć wychowankowie mają zapewnione bezpieczne warunki do dzielenia się wrażeniami, uczuciami, myślami. Mają możliwość wyrażania emocji i odreagowania napięć. Aktywnie uczestniczą w wydarzeniach grupowych. Rozwijają umiejętności zwiększające konstruktywne i satysfakcjonujące bycie z innymi-uczenie się słuchania, nazywanie i dzielenie się uczuciami, nabywanie umiejętności porozumiewania się z innymi. Uczą się dzielić przedmiotami, rozwiązywać  konflikty, współpracować, pomagać. Promowana jest postawa, która nie tylko pozwala zrozumienie siebie oraz drugiego człowieka, ale także obudzenie gotowości do niesienia pomocy innym. To wiedza, która pomoże dzieciom zrozumieć i zidentyfikować najważniejsze wartości w życiu, związane z nimi uczucia oraz przekuć te wartości w rzeczywiste, codzienne działania. Jest to nauka tolerancji i inności, korzystania z praw osobistych, postaw asertywnych, przełamywania własnych słabości i ograniczeń, samopoznania i samoakceptacji. Podopieczni chętnie i aktywnie uczestniczą w zajęciach.
   Realizowane są także zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe, uzupełniające i nadrabiające zaległości szkolne wychowanków.

       W pierwszym kwartale 2019r. w ognisku ,,Mrowisko”, w ramach projektu Ogniska Rodzinne, przeprowadzono cykl zajęć z edukacji społeczno-finansowej Aflatoun. Celem tego programu jest podniesienie kompetencji społecznych, kreatywności i zaangażowania społecznego dzieci i młodzieży.
Treści zrealizowane to:
- kształtowanie systemu wartości w tym współpracy, solidarności, altruizmu;
- rozwijanie poczucia godności osobistej i poszanowania godności innych ludzi;
- rozwijanie postawy aktywności w życiu społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość;
- kształtowanie prospołecznych postaw w tym: rozwijanie postawy otwartości na potrzeby drugiego człowieka, szacunku wobec niego i umiejętności prowadzenia dialogu;
- uczenie zarządzania finansami, oszczędzania zasobów finansowych a także niefinansowych;
- poznawanie zasad i technik oszczędzania, planowania, budżetowania i wydawania.

Placówka Wsparcia Dziennego „Skrzaty” Słonowice

     Środowiskowe Ognisko Wychowawcze „Skrzaty” w Słonowicach od stycznia 2018 roku uczestniczy w realizacji programu  „Ogniska rodzinne”.
Program pozwolił jednakże na kompleksowe i indywidualne fachowe wsparcie wychowanków i ich rodzin przez pedagoga rodzinnego i innych specjalistów. Spotkania ze specjalistami oraz działania pedagoga sprawiły, iż rodzice dowiedzieli się, co znaczy mądra rodzicielska miłość, jakie znaczenie ma okazywanie wsparcia i akceptacji dzieciom i jak wiele wysiłku wymaga dojrzała konsekwencja.
  W świetlicy w ramach programu prowadzone są również zajęcia socjoterapeutyczne, które usprawniają umiejętności funkcjonowania dziecka w rodzinie, grupie i szerszej społeczności, umożliwiają odreagowanie napięć i swobodne wyrażanie własnych emocji. Kształcą umiejętność poznania siebie, swoich mocnych i słabych stron. Wzmacniają poczucie własnej wartości i wyjątkowości. Uczą szacunku dla drugiego człowieka, poszanowania jego poglądów oraz widzenia świata, a więc szeroko rozumianej tolerancji.
       Kompetencje kluczowe które w ramach programu staramy się wykształcić u naszych wychowanków wpływają znacząco na ich wszechstronny rozwój, doskonalą sprawność językową, kształcą umiejętności matematyczne i techniczne. Wymiernym efektem tych działań jest fakt, iż wszyscy nasi wychowankowie otrzymali promocję do klas programowo wyższych, a żaden z wychowanków nie otrzymał oceny nagannej z zachowania.
     Ogromną rolę przywiązujemy do rodzinnego celebrowania w placówce świąt obyczajowych i narodowych. Wspólna z rodzinami Wigilia, Śniadanie Wielkanocne czy Święto Niepodległości wzmacniają więzy emocjonalne, ukazują jak wielkie znaczenie dla rodziny ma kultywowanie tradycji
i obrzędowości.
     We wrześniu 2019 wychowankowie uczestniczyli w zajęciach z edukacji społeczno- finansowej. Zajęcia te wzmacniają poczucie własnej wartości
i samooceny, uczą poszanowania dla pieniądza, który jest nierozerwalnie związany z pracą. Kształcą umiejętność racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami, wskazują również możliwość ich pozyskania.
  Zakupiony sprzęt komputerowy i audiowizualny oraz nowoczesne wyposażenie placówki pozwoliły na urozmaicenie zajęć, kształcenie umiejętności technicznych, stworzyły możliwość kompleksowego przygotowania się do zajęć w szkole. Sprawiły, iż wychowankowie chętnie
i aktywnie uczestniczą w zajęciach.


Placówka Wsparcia Dziennego „Pszczółki” Pęczerzyno

         W związku z realizacją projektu Ogniska Rodzinne  w Środowiskowym Ognisku Wychowawczym „Pszczółki” w Pęczerzynie prowadzimy zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci, które uczą naszych podopiecznych funkcjonowania w życiu codziennym oraz w społeczeństwie, rozpoznawania i nazywania i wyrażania emocji, a przede wszystkim podnoszą samoocenę dzieci i młodzieży.  
       Rozwijamy  również w naszych podopiecznych kompetencje kluczowe podczas, których dzieci uczą się i poszerzają swoją wiedzę, rozwijają umiejętności manualne oraz zainteresowania. Dzięki realizacji Projektu, nasze Ognisko zostało doposażone w nowy sprzęt tj; laptopy, magnetofon, stoły, krzesła, rzutnik z ekranem, tablica, konsola play-station. Dzięki tym sprzętom zajęcia są bardziej atrakcyjne, a nasze dzieci chętniej uczestniczą w realizowanych formach wsparcia. Uwielbiamy również spędzać czas na świeżym powietrzu gdzie mamy kontakt z przyrodą. 

 


   
 
 


 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ
ZAPLANOWANYCH w 2018 ROKU:

Spotkania dla rodziców

realizowanych przez
 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Koszalinie
  w ramach projektu: „OGNISKA RODZINNE” współfinansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.
HARMONOGRAM ZAJĘĆ
ZAPLANOWANYCH w 2019 ROKU:

Spotkania dla rodziców

realizowanych przez
 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Koszalinie
  w ramach projektu: „OGNISKA RODZINNE” współfinansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

edukacja społeczno-finansowa.PNG

edukacjia finansowa 2019.PNG 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Koszalinie
rozpoczęło realizację Projektu

„OGNISKA RODZINNE”
 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.
Umowa: RPZP.07.06.00-32-K103/17-00

Projekt realizowany jest: od 1 grudnia 2017 r. do 31 stycznia 2020 r., zakłada kompleksową oraz indywidualną formę wsparcia dla 60 rodzin i 105 dzieci,
na terenie 5 gmin powiatów: koszalińskiego, kołobrzeskiego, świdwińskiego, wałeckiego, dzięki powstaniu 2 nowych (Bonin, Tuczno)
i rozszerzeniu oferty 5 istniejących (Budzistowo, Świdwin, Brzeżno, Słonowice, Pęczerzyno)
Palcówek Wsparcia Dziennego prowadzonych przez TPD o/o w Koszalinie.

Założeniem projektu "Ogniska Rodzinne" jest wsparcie rodzin przez 4 pedagogów rodzinnych pełniących rolę doradców dla rodziców
wobec zagrożenia umieszczeniem ich dzieci w pieczy zastępczej oraz placówkach opieki całkowitej, a także powrotu dzieci z tych form do środowiska rodzinnego.

W pracy z rodzinami Pedagodzy Rodzinni oraz specjaliści będą świadczyć kompleksowe i interdyscyplinarne wsparcie dostosowane do potrzeb odbiorców. W każdej placówce zgodnie z harmonogramem realizowane będą warsztaty dla rodziców oraz poradnictwo indywidualne świadczone przez specjalistów – doradców. Godziny wsparcia specjalistów będą dostosowane do oczekiwań oraz możliwości przybycia rodziców/opiekunów prawnych.

Rekrutacja uczestników prowadzona jest na miejscu, w każdej Placówce Wsparcia Dziennego
realizującej  Projekt „Ogniska Rodzinne”, przez Pedagoga
Rodzinnego, poniżej dane adresowe:

ŚOW „Iskierka” w Boninie, Bonin 18/2, 76-009 Bonin, tel. 517 215 062

ŚOW „Nasza Remiza” w Tucznie, ul. Pocztowa 3, 78-640 Tuczno, tel. 515 321 341

ŚOW „Promyk” w Budzistowie, ul. Kołobrzeska 1, 78-100 Kołobrzeg, tel. 515 321 256

ŚOW „Chatka Puchatka” w Świdwinie, ul. Kombatantów Polskich 6, 78-300 Świdwin, tel. 502 916 855

ŚOW „Mrowisko” w Brzeżnie, Brzeżno 32/1, 78-316 Brzeżno, tel. 515 321 266

ŚOW „Skrzaty” w Słonowicach, Słonowice 35, 78-316 Brzeżno, tel. 515 321 266

ŚOW „Pszczółki” w Pęczerzynie, Pęczerzyno 29, 78-316 Brzeżno, tel. 515 321 266

W ramach Projektu „Ogniska Rodzinne”, aby wzbogacić i uatrakcyjnić ofertę zajęć dla podopiecznych wszystkie 7 Placówek zostało doposażonych w nowoczesny sprzęt. Dzieci i młodzież mogą w atrakcyjny sposób rozwijać swoje zainteresowania oraz ciekawie spędzać czas wolny, mają zapewnioną opiekę, pomoc w odrabianiu lekcji, uczestniczą także w zajęciach rozwijających kompetencje kluczowe. Realizowane są również zajęcia z socjoterapii dostosowane do potrzeb i problemów podopiecznych oraz zajęcia z edukacji społeczno-finansowej dla dzieci i młodzieży.

Szczegółowych informacji dotyczących udziału oraz realizacji Projektu „Ogniska Rodzinne”
można również uzyskać w
Biurze Projektu:

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Koszalinie
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 11-15, 75-501 Koszalin
tel. 94 342 36 16
, e-mail: koszalin@tpd24.pl, www.tpd24.pl 

Nie czekaj - zostań uczestnikiem Projektu “Ogniska Rodzinne” już dziś!!!
Zapraszamy do kontaktu z Pedagogami Rodzinnymi

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Koszalinie

Marszałka Józefa Piłsudskiego 11-15, 75-501 Koszalin
Tel.: 94 342 56 27
Numer konta: 19 1600 1462 1882 1215 5000 0001
napisz do nas
© Towarzystwo Przyjaciół Dzieci O/O w Koszalinie. Wykonanie: Strony internetowe Słupsk
Zwiększ kontrast Powiększ font