Towarzystwo Przyjaciół DzieciOddział Okręgowy w Koszalinie

100 lat pomagamy dzieciom!
KRS 0000304626
wpłać

Dzieci lubią ogniska
Projekt "Dzieci lubią ogniska", jako cel główny zakłada wzrost stabilności i umiejętności przezwyciężania trudności w sprawach opieki nad dziećmi i w funkcjonowaniu gospodarstw domowych 50 rodzin ubogich i/lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, objetych wsparciem w PWD TPD na terenie gmin powiatów: kołobrzeskiego, świdwińkiego wzp w terminie od 1.06.2019 do 30.06.2022 r.

Celem działań projektowych jest ograniczenie umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej i zwiększenie powrotu dzieci z pieczy zastępczej do rodzin biologicznych. 
Projekt zakłada kompleksową i indywidualną formę wsparcia dla 50 rodzin z terenu województwa zachodniopomorskiego: 50 osób dorosłych oraz 65 dzieci w wieku 6-18 lat , objetych wsparcie w ramach 4 PWD TPD, w tym 3 dzieci z pieczy zastępczej, 2 dzieci ON. 

Grupa docelowa to 47 rodzin  zagrożonych umieszczeniem dziecka w pieczy zastępczej i 3 rodzin przebywających z dzieckiem w pieczy. 
Minimum 50% uczestników projektu to osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia rozumianego, jako wykluczenie z powodu więcej niż 1 przesłanek, o których mowa w rozdziale 3 pkt. 11 wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020. 

Realizacja celu będzie mozliwa dzięki utworzeniu 3 PWD TPD w obszraze wsparcia : 2 PWD w gminie Świdwin oraz 1 PWD w gminie Kołobrzeg oraz roszerzeniu wspacrai 1 PWD w Ustroniu Morskim poprzez wsparcie rodzin przez 4 pedagogów rodzinnych prłniących rolę wsprcia prewencyjnego i doradztwa poradniczego wobec zagrożenia umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej i wsparcia powrotu dzieci z pieczy do domu.

W projekcie zostaną ustanowione dodatkowe formy wsparcia: praca z rodziną poprzez pedagogizację rodzicóworaz poradnictwo rodzinne, opiekę w PWD jak i również zajęcia socjoterapii, edukacji społeczno-finansowej dla 65 dzieci. 
 

Placówka Wsparcia Dziennego „Strażnica”
w Oparznie

Od września 2019 roku Środowiskowe Ognisko Wychowawcze “Strażnica” w Oparznie realizuje projekt “Dzieci Lubią Ogniska”. Założeniem programu jest pomoc rodzinom z między innymi z terenu gminy Świdwin w przezwyciężaniu różnego rodzaju trudności. Rodzice, opiekunowie oraz dzieci są objęci wsparciem pedagoga rodzinnego, wychowawcy, socjoterapeuty, doradcy i innych specjalistów, poprzez prowadzone w Placówce działania na różnych płaszczyznach. Mają one na celu podnoszenie kompetencji rodziców w przezwyciężaniu trudności w sprawach opieki nad dziećmi, funkcjonowaniu gospodarstw domowych oraz poprawie wielu kompetencji młodzieży.

Dla wychowanków  prowadzone są różnorodne zajęcia poprzez zabawę, między innymi z: rękodzieła, plastyczne, kulinarne, dietetyczne, edukacyjne, ekologiczne, ekonomiczne, teatralne, ruchowe, socjoterapeutyczne, komputerowe. Prowadzone są również zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe. Z kolei rodzice mają możliwość skorzystania z pomocy doradcy i pedagoga rodzinnego, czy wzięcia udziału w warsztatach ze specjalistami służącymi fachową wiedzą z wielu dziedzin, m.in. zagrożeń elektronicznych w przestrzeni publicznej, psychologii, prawa, doradztwa rodzinnego, komunikacji i innych.

Codziennie opiekę nad dziećmi sprawuje pedagog rodzinny oraz wychowawca, wspierający dzieci w trudnościach i dzielący z nimi radości. Placówka jest czynna w godzinach 9-17 i działa według określonego planu dnia, który przewiduje pomoc dzieciom w odrabianiu lekcji, nauce, rozwijaniu zainteresowań, podnoszeniu kompetencji emocjonalnych, społecznych oraz innych kompetencji kluczowych, w zależności od aktualnych potrzeb dzieci. Podopieczni mają okazję korzystać z wielu sprzętów, w które nasza palcówka została wyposażona, takich jak: laptopy, PlayStation, rzutnik, tablica magnetyczna, sprzęt sportowy i kuchenny, liczne gry planszowe i inne, dzięki którym możliwa jest organizacja świetlicowego kina, warsztatów teoretycznych i praktycznych, występów teatralnych i muzycznych, czy tworzenie animacji. Podopieczni mogą codziennie skorzystać ze zdrowego poczęstunku. Zajęcia zapewniają dzieciom aktywny i twórczy sposób spędzania czasu wolnego w wraz z grupą rówieśniczą, a także indywidualne wsparcie pracowników Placówki.

W Ognisku obchodzone są różne uroczystości, np. święta patriotyczne, przedstawienie świąteczne z Wigilią, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Rodziny, Dzień Matki, Dzień Dziecka, Dzień Ojca, czy organizowane są akcje związane z szerzeniem wiedzy o różnych aspektach, takich jak: Światowy Dzień Świadomości Autyzmu, Międzynarodowy Dzień Dziecka Zaginionego, Dzień Praw Zwierząt, Empatia w relacji z innymi, dbanie o planetę. Dzieci zapisane do projektu wzięły udział w akcji Gwiazdor, miały również okazję uczestniczyć w wycieczce do Warszawy, podczas której zwiedziły Sejm, Muzeum Warszawy, czy Stare Miasto oraz w wycieczce do pobliskiego kina podczas ferii zimowych.

12.jpg
10.jpg
7.jpg
4.jpg
 

Placówka Wsparcia Dziennego „Melmak”
w Rusowie

Placówka Wsparcia Dziennego „Melmak” w Rusowie, w ramach realizowanego projektu "Dzieci lubią ogniska", prowadzi zajęcia dla dzieci i młodzieży. Nasza świetlica została wyposażona w taki sprzęt jak: komputery dla dzieci, konsola PlayStation, rzutnik z ekranem oraz tablicą, wieża stereo, telewizor czy różnorodne gry planszowe. Projekt "Dzieci lubią ogniska" w świetlicy „Melmak” realizowany jest od września 2019 roku, w ramach projektu realizowane są zajęcia z socjoterapii, które pomagają przezwyciężyć dzieciom problemy emocjonalne, a także trudności w relacjach rówieśniczych, zajęcia te pozytywnie wpływają na ich rozwój społeczny oraz emocjonalny oraz kształtują poczucie własnej wartości.

 Dużym uznaniem rodziców cieszy się "szkoła dla rodziców", są to warsztaty prowadzone przez specjalistów; terapeutów, psychologów, pedagogów. Spotkania te mają na celu pedagogizację rodziców oraz pomaganie w przezwyciężaniu trudności wychowawczych. Dla rodziców naszych wychowanków organizowane jest również systematycznie poradnictwo prowadzone przez specjalistę.

Codziennie opiekę nad dziećmi sprawuje pedagog rodzinny oraz wychowawca, wspierający dzieci i młodzież w trudnościach i dzielący z nimi radości. Placówka jest czynna od poniedziałku do piątku, w dni robocze, pracujemy według określonego planu dnia, który zawsze uwzględnia czas na naukę oraz poczęstunek i zabawę. Zajęcia zapewniają dzieciom aktywny i twórczy sposób spędzania czasu wolnego w wraz z grupą rówieśniczą, a także indywidualne wsparcie pracowników naszej Placówki.

Placówka nawiązała współpracę z Gminnym Ośrodkiem Sportu i Rekreacji oraz Gminnym Ośrodkiem Kultury. W świetlicy w ramach współpracy z GOK-iem prowadzone są cotygodniowe turnieje rozgrywek gier planszowych. Podopieczni w trakcie pobytu w placówce mają zapewniony posiłek, a także pomoc w odrabianiu lekcji oraz udzielana jest pomoc w nadrabianiu zaległości szkolnych. Ponadto w godzinach pracy świetlicy organizowane są zajęcia dla dzieci, takie jak; zajęcia plastyczne, techniczne, sportowe, zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe. Organizowane są różne wyjazdy dla dzieci; wyjazd na Pole Golfowe AlteFarm, z którą placówka nawiązała stałą współpracę, wyjazd do Parku Rozrywki "Pomerania" oraz inne wyjazdy krajoznawcze.

 

3.jpg

11.jpg
7.jpg

Placówka Wsparcia Dziennego „Czadersi”
w Bierzwnicy

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Koszalinie od września 2019 roku w Bierzwnicy realizuje projekt „Dzieci lubią ogniska”. Dzięki temu w naszej miejscowości powstała Placówka Wsparcia Dziennego „Czadersi”. Głównym celem Placówki jest pomoc rodzinom w przezwyciężaniu trudności opiekuńczo – wychowawczych. Godziny otwarcia dostosowane są do potrzeb rodziców – w poniedziałki i piątki od godziny 7.30 do 15.30, wtorek, środa, czwartek od 9.00 do 17.00. Na co dzień w ognisku pracują wychowawca i pedagog rodzinny. Każdego dnia zapewniony jest poczęstunek dla wychowanków. Prowadzone są również ciekawe zajęcia dla rodziców oraz dzieci:

-socjoterapia – zajęcia prowadzi pani Kasia, która uczy dzieci jak prawidłowo funkcjonować w społeczeństwie. Podopieczni ogniska poznają swoje emocje, uczą się nad nimi panować, potrafią rozwiązywać konflikty, a także kształtują poczucie swojej własnej wartości.

-zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – odbywają się trzy razy w miesiącu po jednej godzinie. Dzięki temu dzieci poszerzają swoją wiedzę, rozwijają nowe umiejętności np. kompetencje informatyczne czy matematyczne. Uczestnictwo w tych zajęciach pozytywnie wpływa na ich wyniki w nauce.

-doradztwo dla rodziców – dzięki pomocy specjalisty – jego doświadczeniu – rodzice otrzymują odpowiednie wsparcie. Doradca udziela wskazówek jak prawidłowo pracować z dziećmi, rozpoznaje potrzeby i możliwości rodziny, udziela porad jak radzić sobie w codziennych problemach, czy jak optymalizować warunki przebiegu procesu wychowawczego.

-warsztaty dla rodziców – odbywają się dwa razy w miesiącu w soboty. Są to zajęcia prowadzone przez specjalistów, którzy dzielą się swoją wiedzą z rodzicami. Opiekunowie chętnie uczestniczą w zajęciach, uczą się na nich jak właściwie postępować z dziećmi, lepiej poznają samych siebie, co wpływa pozytywnie na ich metody wychowawcze. W dniu spotkania mają zapewniony obiad i poczęstunek oraz otrzymają materiały szkoleniowe.

Dzieci bardzo chętnie uczestniczą we wszystkich zajęciach prowadzonych w ognisku. Powstanie Placówki Wsparcia Dziennego umożliwiło nadrobienie braków edukacyjnych oraz poprawę funkcjonowania społecznego dzieci. Rozwijają oni swoje pasje i zainteresowania. Prowadzone są m.in. zajęcia wokalne, plastyczne, kulinarne. Rodziny chętnie biorą udział w konkursach i organizowanych wydarzeniach w ognisku.

Dzięki funduszom unijnym Placówka Wsparcia Dziennego „Czadersi” została odpowiednio wyposażona między innymi w: krzesła, biurka, tablice magnetyczne, tapczany, szafki, stoliki, telewizor, rzutnik z ekranem, wieżę stereo, laptopy, konsolę PlayStation z grami, a także różnorodne gry planszowe. Tak bogate wyposażenie ogniska wpływa na atrakcyjność realizowanych zajęć oraz dużą frekwencję dzieci i młodzieży, którzy z dużym zaangażowaniem  uczestniczą w życiu naszej placówki.


TAK (3).jpg

IMG_20200221_130920.jpg
IMG_20191118_112937.jpg
76710892_437819626921370_2272595310893072384_n (1).jpg
IMG_20200218_140552.jpg

Placówka Wsparcia Dziennego „Wodny Świat”
w Ustroniu Morskim

Od września 2019 roku w Placówce „Wodny Świat” w Ustroniu Morskim, realizowany jest Projekt: „Dzieci Lubią Ogniska”. Celem Projektu jest pomoc rodzinom w prawidłowym sprawowaniu opieki nad swoimi dziećmi oraz w rozwiązywaniu problemów wychowawczych. Projekt: „DZECI LUBIĄ OGNISKA” przewiduje formę różnych spotkań z wysoko wykwalifikowanymi specjalistami w zakresie m.in. pedagogiki, socjoterapii oraz psychologii. Organizowane są warsztaty (spotkania dla rodziców), prelekcje na różne ciekawe tematy związane z wychowaniem dzieci oraz rozwiązywaniem problemów wychowawczych. Organizowane jest również doradztwo dla rodziców – uczestników projektu.

Czas w Ognisku wypełniony jest różnorodnymi interesującymi zajęciami, a przede wszystkim spędzony w sposób bezpieczny i w miłym towarzystwie. Zajęcia w naszej placówce umożliwiają dzieciom zaspokojenie rzeczywistych potrzeb i pozytywnie wpływają na ich rozwój społeczny oraz emocjonalny. Szukamy ciekawych, oryginalnych i innowacyjnych metod pracy, uwzględniając zainteresowania i predyspozycje wychowanków. Dzieci i młodzież uczestniczą również w zajęciach socjoterapeutycznych prowadzonych przez specjalistę.

Dzięki projektowi "DZIECI LUBIĄ OGNISKA" placówka została zaopatrzona w różne sprzęty: laptopy, rzutnik z ekranem oraz tablicą, wieża stereo, telewizor i konsolę PlayStation. Zakupione zostały także ciekawe gry planszowe, dzięki, którym dzieci rozwijają swoje zainteresowania np. przyrodnicze, matematyczne oraz językowe, integrują się i uczą współpracy. Doskonalą także umiejętność pisania oraz liczenia. Usprawniają koordynację wzrokowo - ruchową, pobudzają wyobraźnię, pamięć i rozwijają myślenie, a co za tym idzie - wygrywając wzmacniają poczucie swojej wartości.

Podczas zajęć świetlicowych dzieci przebywają w grupie, dzięki czemu ćwiczą swoje umiejętności interpersonalne. Uczą się empatii, cierpliwości, wymieniają się swoimi opiniami i spostrzeżeniami, czyli jest to tzw. „przestrzeń", która uczy bezpieczeństwa, swobodnej zabawy, rozwijania swoich pasji oraz pewności siebie. Organizujemy zajęcia plastyczno-techniczne, podczas których dzieci uczą się kreatywności i rozwijają swoje zdolności manualne. Są to zajęcia z użyciem np. kolorowego papieru, masy solnej, farb, modeliny, mazaków czy pasteli. Nie brakuje również zajęć sportowych. Są to różne formy ćwiczeń, gier i zabaw, które organizujemy na placu (świeżym powietrzu), według określonych zasad  postępowania i reguł. Zabawy takie organizujemy dzieciom dla ich własnej przyjemności i rozwoju.

W naszej placówce realizujemy z wychowankami zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe, z których wszystkie traktujemy jako bardzo ważne, ponieważ wszystkie przyczyniają się do udanego życia w społeczeństwie, wspierają rozwój osobisty, poprzez włączanie się aktywnie w działania obywatelskie. W tym celu organizujemy wychowankom wycieczki, spotkania, podczas których poznają oni kulturę i rozwijają u nich ciekawość świata. Nasi podopieczni poznają także kulturę lokalną, jej obyczaje, tradycje, przez co przywiązują się do swojej małej ojczyzny, a także budzi się w nich ciekawość i życzliwość wobec najbliższego otoczenia, czyli najbliższych okolic, aby później poznać dużą „ojczyznę” i świat.

Nasza placówka i projekt: „DZIECI LUBIĄ OGNISKA” cieszy się coraz większym zainteresowaniem i uznaniem. Zgłaszają się nowe rodziny, które chcą uczestniczyć
 w tym programie, a największym dla nas podziękowaniem są zadowolone dzieci
i ICH UŚMIECHNIĘTE BUZIE JJJ


zajęcia2.jpg.jpg
wycieczka2.jpg.jpg
wplenerze.jpg.jpg
warsztaty7.jpg.jpg
SKMBT_C22022031613580.jpgSKMBT_C22022030408540.jpg


Harmonogram edukacja społeczno-finansowa DLO.JPGWarsztaty www październik 2021.JPG
SKMBT_C22021080610240.jpgszkolenia dla rodziców.PNG


Przechwytywanie.PNG
SKMBT_C22020090413380.jpg

SKMBT_C22020090413390.jpg

SKMBT_C22020090413391.jpg


dzieci lubia ogniska 2 (1).jpg

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Koszalinie

Marszałka Józefa Piłsudskiego 11-15, 75-501 Koszalin
Tel.: 94 342 56 27
Numer konta: 19 1600 1462 1882 1215 5000 0001
napisz do nas
© Towarzystwo Przyjaciół Dzieci O/O w Koszalinie. Wykonanie: Strony internetowe Słupsk
Zwiększ kontrast Powiększ font