Towarzystwo Przyjaciół DzieciOddział Okręgowy w Koszalinie

100 lat pomagamy dzieciom!
KRS 0000304626
wpłać

Dla Maluchów w Oparznie i Kluczkowie


SKMBT_C22020112309150_0001.jpgSKMBT_C22020112309150_0002.jpg


 
 
zlobek3.jpgIMG_20201019_110455.jpg

 
zlobek2.jpg


 

zlobek1.jpgE1CF2740-2A33-4C0F-A20A-FDC6489EE2EA.jpeg   D713D704-B440-4355-A786-DA3B65CBD3A5.jpegCD50800F-3F01-403B-9001-C2A4FCB95688.jpeg

 
               C6D257E9-C642-4315-BC3A-1712424F4DBE.jpeg
 


Projekt został zakończony z  dniem 30.06.2021 r .  Utworzone w ramach projektu 16 miejsc - po 8 miejsc w placówce w Oparznie i 8 miejsc  w placówce w Kluczkowie opieki nad dzieckiem do lat 3  objętych jest utrzymaniem trwałości  przez okres 2 lat od zakończenia projektu.   Trwałość rozumiana jest jako instytucjonalna gotowość podmiotu do świadczenia usług w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 przez okres minimum 2 lat po ustaniu finansowania EFS,  zgodnie z rozumieniem Szczegółowego kryterium dopuszczalności dla konkursu RPZP.06.06.00-IP.02-32-K37/18. 
Prowadzimy ciągły nabór prosimy o kontakt pod nr  telefonu: Kluczkowo - 504 545 842 Oparzno - 504 545 842
Informujemy mieszkańców Gminy Świdwin o trwającej rekrutacji do Żłobków Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Oparznie i Kluczkowie.

Realizujemy projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich "Dla Maluchów w Oparznie i Kluczkowie".
Celem projektu jest wzrost aktywności zawodowej mieszkanek/ńców gminy wiejskiej Świdwin
dzięki umożliwieniu godzenia życia zawodowego i rodzinnego poprzez utworzenie nowych placówek opieki nad dzieckiem.
Rekrutacja dla dzieci w wieku od 1-3 lat trwa cały rok.
Zapraszamy!!!

Bez%A0tytułu.jpg


Żłobki "Dla Maluchów" w Oparznie i Kluczkowie


Utworzenie żłobków w Oparznie i Kluczkowie przyczynia się do wzrostu aktywności zawodowej minimum 20 mieszkańców gminy wiejskiej Świdwin, dzieki umozliwieniu godzenia życia zawodowego i rodzinnego poprzez utworzenie nowych placówek opieki nad dzieckiem do lat 3,  a także zapewnienie ich funkcjonowania przez 24 miesiące w terminie realizacji projektu: 1.10.2018 do 31.12.2020, co jest spójne z celem szczegółowym RPO WZ 2014-2020 osi prior. IV Dział 6.6 oraz programami krajowymi:
Strategią Europa 2020 r. w zakresie rozwoju sprzyjającemu włączeniu społecznemu - gospodarki charakteryzującej się wysokim poziomem zatrudnienia i zapewniającej spójnośc gospodarczą, społeczną i terytorialną.
Strategią rozwoju kraju do 2020 - II.4.1. Zwiększanie aktywności zawodowej - wdrożenie kompleksowych rozwiązań w zakresie polityki prorodzinnej elastyczne formy zatrudnienia, różne formy opieki nad dzieckiem, jak i z dokumentacją regionalną. 
Strategią rozwoju Gminy Świdwin na lata 2014-2022 z perspektywą na lata 2023-2027 w akcie tworzenia miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3, jako działań wspomagających wzrost aktywności zawodowej. 

Cele szczegółowe projektu:
Wzrost potencjału wnioskodawcy do zapewnienia opieki instytucjonalnej w ramach miejsc dla dzieci do lat 3 w dwóch miejscowościach na terenie gminy wiejskiej Świdwin poprzez prace adaptacyjne, wyposazenie placówki i zagospodarowanie terenu pod plac zabaw w terminie 1.10.2018 - 31.12.2018.
Zadanie projektowe dotyczą prac adaptacyjnych i związanych z doposażeniem placówek w terminie trwania projektu w celu spełnienia wszelkich wymogów oraz zapewnienie bieżącego funkcjonowania żłobków przez 24 miesiące. 
Rezultatami produktu jest liczba utworzonych szesnastu miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3,
6 miejsc pracy dla osób bezrobotnych lub biernych zawodowo,
20 miejsc dla osób opiekujących się opiekujacych się dziećmi  w wieku do lat 3, objętych wsparcie w realizowanym programie, 
 
 
 

REKRUTACJA DO PROJEKTU

„Dla Maluchów w Oparznie i Kluczkowie”
RPZP.06.06.00-32-K021/18-00 

Celem projektu jest wzrost aktywności zawodowej min. 20 mieszkanek/ńców  województwa zachodniopomorskiego z obszaru gminy wiejskiej Świdwin
dzięki umożliwieniu godzenia życia zawodowego i rodzinnego poprzez utworzenie nowych placówek opieki nad dzieckiem do lat 3
w Oparznie  (8 miejsc) i Kluczkowie (8 miejsc).

Niepubliczny Żłobek TPD „Bajkowa Kraina”,
Oparzno 31, 78-300 Świdwin

 
Niepubliczny Żłobek TPD „Republika Malucha”,
Kluczkowo 8, 78-324 Kluczkowo
.

Informujemy, że Projekt skierowany jest do osób, które będą mogły podjąć pracę lub wrócić na rynek pracy, dzięki objęciu opieką ich dziecka/dzieci, w tym do:

a) osób bezrobotnych i/lub biernych zawodowo, pozostających poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dzieckiem/dziećmi do lat 3, które zobowiążą się do podjęcia zatrudnienia w okresie 3 miesięcy od momentu rozpoczęcia udzielenia wsparcia poprzez objecie opieką dziecka/dzieci w Żłobku.

b) osób powracających lub wchodzących na rynek pracy po przerwie związanej
z urodzeniem i/lub wychowaniem dziecka/ci, będących w trakcie przerwy związanej z urlopem macierzyńskim lub rodzicielskim w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy.

c) osób (rodziców/opiekunów prawnych) z niepełnosprawnościami.

Realizowany przez Nas Projekt polega na utworzeniu obiektów w Kluczkowie
i Oparznie z kompletnym zapleczem technicznym i wyposażeniem  niezbędnym
do pełnienia funkcji żłobków od 01.04.2019r. do 31.03.2021r.
dla dzieci w wieku do lat 3.

Projekt realizowany jest zgodnie z zasadami: równości szans i niedyskryminacji w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, zrównoważonego rozwoju i zasadą równości szans kobiet i mężczyzn.

Jeżeli spełniasz wyżej wymienione kryteria to zapraszamy do wypełnienia poniżej wymienionej dokumentacji:

1.  Formularz zgłoszeniowy.

2.  Deklaracja uczestnictwa w Projekcie.

3.  Oświadczenie Uczestnika Projektu w zakresie danych osobowych.

4.  Karta monitoringowa.

A także zapoznania się z Regulaminem Rekrutacji do Projektu oraz Umową Uczestnictwa w Projekcie


Regulamin Rekrutacji Do Projektu "Dla Maluchów w Oparznie i Kluczkowie
"
SKMBT_C22020022015472_0001.jpg

SKMBT_C22020022015472_0002.jpg

SKMBT_C22020022015472_0003.jpg

SKMBT_C22020022015472_0004.jpg

SKMBT_C22020022015472_0005.jpg
 
Umowa Uczestnictwa w Projekcie "Dla Maluchów w Oparznie i Kluczkowie"

SKMBT_C22020022015471_0001.jpg

SKMBT_C22020022015471_0002.jpg

SKMBT_C22020022015471_0003.jpg

SKMBT_C22020022015471_0004.jpg
 Formularz Zgłoszeniowy do Projektu "Dla Maluchów w Oparznie i Kluczkowie"

SKMBT_C22020022015473_0001.jpg

SKMBT_C22020051814060.jpg

SKMBT_C22020022015473_0003.jpg

SKMBT_C22020022015473_0004.jpg

SKMBT_C22020022015473_0005.jpg

SKMBT_C22020022015473_0006.jpg

SKMBT_C22020022015473_0007.jpg
 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Koszalinie

Marszałka Józefa Piłsudskiego 11-15, 75-501 Koszalin
Tel.: 94 342 56 27
Numer konta: 19 1600 1462 1882 1215 5000 0001
napisz do nas
© Towarzystwo Przyjaciół Dzieci O/O w Koszalinie. Wykonanie: Strony internetowe Słupsk
Zwiększ kontrast Powiększ font