Towarzystwo Przyjaciół DzieciOddział Okręgowy w Koszalinie

100 lat pomagamy dzieciom!
KRS 0000304626
wpłać

Więcej Muszelek w przedszkolu w Grzybowie

Projekt "Więcej muszelek w przedszkolu w Grzybowie"  zakłada utworzenie 20 miejsc dla dzieci, wzrost dostępności do wysokiej jakości wychowania przedszkolnego
w gminie wiejskiej Kołobrzeg w województwie zachodniopomorskim, a także realizację zajęć dodatkowych i programów gwarantujących zwiększenie szans edukacyjnych dla 20 podopiecznych w tym 2 dzieci ON w okresie: 06.12.2018-31.12.2019.

Cel główny jest spójny z celami szczegółowymi RPO WZ 2014-2020, osi prior. VIII Dział 8.1 i projekt w ramach przedmiotowego działania przyczyni się do osiągnięcia realizacji celu szczegółowego RPO WZ 2014-2020, tj. zwiększenia liczby miejsc w placówkach wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz rozszerzenia oferty placówek przedszkolnych o zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci.

Cele szczegółowe projektu:
Poprawa dostępności i jakości edukacji na wszystkich etapach oraz podniesienie konkurencyjności nauki,
Zwiększenia dostępności i uczestnictwa w edukacji przedszkolnej,
Wzrost potencjału obiektu do realizacji wsparcia wobec 20 nowych miejsc w OWP w Grzybowie w tym 2 miejsc dla dzieci z ON poprzez doposażenie placówki,
Wzrost szans edukacyjnych u 20 dzieci objętych edukacją przedszkolną, dzięki realizacji zajęć dodatkowych , programów edukacyjnych i zajęć współpracy z rodzicami. 


 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Koszalinie

Marszałka Józefa Piłsudskiego 11-15, 75-501 Koszalin
Tel.: 94 342 56 27
Numer konta: 19 1600 1462 1882 1215 5000 0001
napisz do nas
© Towarzystwo Przyjaciół Dzieci O/O w Koszalinie. Wykonanie: Strony internetowe Słupsk
Zwiększ kontrast Powiększ font