Towarzystwo Przyjaciół DzieciOddział Okręgowy w Koszalinie

100 lat pomagamy dzieciom!
KRS 0000304626
wpłać

Dla Rodziców Maluchów w Gminie Wiejskiej KołobrzegREKRUTACJA DO PROJEKTU

„Dla rodziców maluchów w gminie wiejskiej Kołobrzeg”
RPZP.06.06.00-32-K015/19-00 

Celem projektu jest wzrost aktywności zawodowej min. 20 mieszkanek/ńców  województwa zachodniopomorskiego z obszaru gminy wiejskiej Kołobrzeg
dzięki umożliwieniu godzenia życia zawodowego i rodzinnego poprzez utworzenie nowej placówki opieki nad dzieckiem do lat 3
z 16 miejscami w Drzonowie.

Niepubliczny Żłobek TPD „Dzwoneczek”,
Drzonowo 12, 78-133 Drzonowo
numer telefonu: 605 650 354

Informujemy, że Projekt skierowany jest do osób, które będą mogły podjąć pracę lub wrócić na rynek pracy, dzięki objęciu opieką ich dziecka/dzieci, w tym do:

a) osób bezrobotnych i/lub biernych zawodowo, pozostających poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dzieckiem/dziećmi do lat 3, które zobowiążą się do podjęcia zatrudnienia w okresie 3 miesięcy od momentu rozpoczęcia udzielenia wsparcia poprzez objecie opieką dziecka/dzieci w Żłobku.

b) osób powracających lub wchodzących na rynek pracy po przerwie związanej
z urodzeniem i/lub wychowaniem dziecka/ci, będących w trakcie przerwy związanej z urlopem macierzyńskim lub rodzicielskim w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy.

c) osób (rodziców/opiekunów prawnych) z niepełnosprawnościami.

Realizowany przez Nas Projekt polega na utworzeniu obiektu w Drzonowie z kompletnym zapleczem technicznym i wyposażeniem niezbędnym
do pełnienia funkcji żłobka od 01.01.2022 r. do 30.06.2023r.
dla dzieci w wieku od 1 do 3 lat.

Projekt realizowany jest zgodnie z zasadami: równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, równości szans kobiet i mężczyzn oraz koncepcją zrównoważonego rozwoju

Jeżeli spełniasz wyżej wymienione kryteria to zapraszamy do wypełnienia poniżej wymienionej dokumentacji:

1.  Formularz zgłoszeniowy.

2.  Deklaracja uczestnictwa w Projekcie.

3.  Oświadczenie Uczestnika Projektu w zakresie danych osobowych.

4.  Karta monitoringowa.

A także zapoznania się z Regulaminem Rekrutacji do Projektu oraz Umową Uczestnictwa w Projekcie

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Koszalinie

Marszałka Józefa Piłsudskiego 11-15, 75-501 Koszalin
Tel.: 94 342 56 27
Numer konta: 19 1600 1462 1882 1215 5000 0001
napisz do nas
© Towarzystwo Przyjaciół Dzieci O/O w Koszalinie. Wykonanie: Strony internetowe Słupsk
Zwiększ kontrast Powiększ font