Towarzystwo Przyjaciół DzieciOddział Okręgowy w Koszalinie

100 lat pomagamy dzieciom!
KRS 0000304626
wpłać

Ogniska - w drodze do domu


Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Koszalinie  rozpoczyna realizację projektu „Ogniska – w drodze do domu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Projekt będzie realizowany w okresie od 01.05.2022r. do 31.10.2023r. na terenie województwa zachodniopomorskiego: gmina Dygowo, gmina Tychowo,
gmina Biesiekierz, miasto Połczyn Zdrój i miasto Koszalin.

Głównym celem projektu jest ograniczenie umieszczania dzieci w pieczy zastępczej i zwiększenie powrotu dzieci z pieczy zastępczej do rodziny biologicznej
oraz wsparcie i poprawa pełnienia ról opiekuńczo-wychowawczych rodzinom z trudnościami w sprawowaniu opieki nad dziećmi.

Na cel główny składają się cele szczegółowe: 
1) Wzrost potęcjału Oddziału Okręgowego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Koszalinie w zakresie wsparcia rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym/ubogich w 3 Placówkach Wsparcia Dziennego (Pustary, Dygowo, Połczyn Zdrój) i do rozszerzenia oferty w 5 Placówkach Wsparcia Dziennego w Koszalinie;
2) Niwelowanie problemów w wypełnianiu obowiązkuów rodzicielskich, zapobieganiu umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej w zakresie min 72 rodzin dysfunkcyjnych poprzez objęcie wsparciem profilaktyczym, poradnictwem i pomocą Pedagogów Rodzinnych w 8 Placówkach Wsparcia Dziennego;
3) Reintegracja min. 8 rodzin z dziećmi w pieczy zastępczej, umożliwiające powrót dziecka z pieczy zastępczej do domu rodzinnego; 
4) Wzrost potencjału rozwojowego min. 263 dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym dzięcki objęciu wsparciem w Placówkach Wsparcia Dziennego przez Pedagogów Rodzinnych i realizacji terapii oraz zajęć dodatkowych w tym rozwijających kompetencje kluczowe;
5) Wzrost efektywności procesu usamodzielniania min. 5 wychowanków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Starych Bielicach poprzez wdrożenie dodatkowych działań oraz podniesienie kompetencji 5 osobom z kadry w tym zakresie. 

W pracy z rodzinami Pedagodzy Rodzinni oraz specjaliści będą świadczyć kompleksowe i interdyscyplinarne wsparcie dostosowane do potrzeb odbiorców.
W każdej placówce zgodnie z harmonogramem realizowane będą warsztaty dla rodziców oraz poradnictwo indywidualne świadczone przez specjalistów-doradców.
Godziny wsparcia specjalistów będą dostosowane do oczekiwań oraz możliwości przybycia rodziców/opiekunów prawnych.

W projekcie jest uwzględniona pomoc dla min. 80 rodzin ubogich i/lub zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt zakłada kompleksową i indywidualną formę wsparcia rodzin w tym 80 osób dorosłych i 268 dzieci w wieku 6-18 lat w tym 8 dzieci z pieczy zastępczej i 3 osoby niepełnosprawne, objętych wsparciem w ramach 3 nowopowstałych Placówek Wsparcia Dziennego TPD oraz w 6 istniejących Placówek TPD (5 Placówek Wsparcia Dziennego, 1 Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza).

Placówki biorące udział w projekcie:
Pustary 2a, 78-113 Dygowo - numer telefonu: 510 915 944
Dobrowo 28B, 78-220 Tychowo - numer telefonu: 510 915 222
Lekowo 25, 78-312 Lekowo - numer telefonu: 510 915 881
ul. Leszczynowa 4, 76-039 Biesiekierz 
ul. Piłsudskiego 11-15, 75-501 Koszalin - numer telefonu: 517 489 618
ul. Bałtycka 2A, 75-331 Koszalin - numer telefonu: 502 916 740
ul. Ruszczyca 14, 75-654 Koszalin - numer telefonu: 502 074 087
ul. Wańkowicza 82A, 75-446 Koszalin - numer telefonu: 602 671 179
ul. Dworcowa 2, 75-950 Koszalin - numer telefonu: 510 930 966

Godziny otwarcia placówek:
Placówki otwarte są od poniedziałku do piątku w godzinach: 

Pustary 2a, 78-113 Dygowo - 9.00 - 18:00
Dobrowo 28B, 78-220 Tychowo - 10.00 - 18:00
Lekowo 25, 78-312 Lekowo - 8:00 - 19:00
ul. Leszczynowa 4, 76-039 Biesiekierz 
ul. Piłsudskiego 11-15, 75-501 Koszalin - 11:00 - 17:00
ul. Bałtycka 2A, 75-331 Koszalin - 11:00 - 17:00
ul. Ruszczyca 14, 75-654 Koszalin - 11:00 - 17:00
ul. Wańkowicza 82A, 75-446 Koszalin - 11:00 - 17:00
ul. Dworcowa 2, 75-950 Koszalin - 11:00 - 17:00

W ramach Projektu „Ogniska – w drodze do domu”, aby wzbogacić i uatrakcyjnić ofertę dla podopiecznych wszystkie 9 placówek zostanie doposażonych w nowoczesny sprzęt. Dzieci i młodzież będą mogły w ciekawy sposób rozwijać swoje zainteresowania oraz nietuzinkowo spędzać czas wolny, będą miały zapewnioną opiekę,
pomoc w odrabianiu lekcji, uczestniczyć będą także w zajęciach rozwijających kompetencje kluczowe.
Realizowane będą zajęcia z socjoterapii dostosowane do potrzeb i problemów uczestników projektu oraz zajęcia dodatkowe dla dzieci z dogoterapią/alpakoterapią
i zajęcia z edukacji społeczno-finansowej.

Szczegółowych informacji dotyczących udziału w projekcie oraz realizacji projektu „Ogniska – w drodze do domu” można uzyskać w biurze projektu:

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Koszalinie
ul. M.J. Piłsudskiego 11-15, 75-501 Koszalin
Tel. 94 342 56 27, e-mail: koszalin@tpd24.pl, www.tpd24.pl

Projekt realizowany jest zgodnie z zasadami: równości szans i niedyskryminacji w tym dostępności dla osób niepełnosprawnościami,
zrównoważonego rozwoju i zasadą równości szans kobiet i mężczyzn. 


 

Rekrutacja do projektu "Ogniska - w drodze do domu"

rozpocznie się 1 lipca 2022r.

 

Dokumenty rekrutacyjne

SKMBT_C22022070110321.jpg

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Koszalinie

Marszałka Józefa Piłsudskiego 11-15, 75-501 Koszalin
Tel.: 94 342 56 27
Numer konta: 19 1600 1462 1882 1215 5000 0001
napisz do nas
© Towarzystwo Przyjaciół Dzieci O/O w Koszalinie. Wykonanie: Strony internetowe Słupsk
Zwiększ kontrast Powiększ font